Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ziekenverpleging.

Met ligt niet op den weg van „het Witte Kruis'' noch op dien van „het Groene Kruis" zich bezig te houden met de stichting van eigenlijke ziekenhuizen.

Alleen op het platteland, waar de gemeentezorg op dit gebied nog veel te wenschen overlaat, kan hiertoe aanleiding bestaan en mag gedacht worden aan de oprichting van kleine ziekenhuizen, dan echter niet zonder medewerking van gemeentebesturen. Zulke inrichtingen kunnen dan in den vorm van neutrale diakonessenhuizen uitstekend verbonden worden met iwijkverpleging.

Meer voor de hand ligt de oprichting van sanatoria, zooals die, welke voor longteringlijders door andere vereenigingen zijn gesticht, van herstellingsoorden, zooals ..Ileideheuvel", van volkszeebadplaatsen en vacantieoorden (niet alleen ten behoeve van kinderen).

In hoofdzaak zal haar arbeid zich echter moeten richten op eene verbeterde ziekenverpleging in het gezin.

Op allerlei gronden verdient immers de. huiselijke ziekenzorg te worden aanbevolen, op eudaemonistische, ethische en godsdienstige, t Eigen gezin is de plaats waar wij moeten worden verpleegd en genezen. Bovendien is voor menigen zieke elke andere verpleging uitgesloten.

Dit is, zelfs bij ernstige patiënten, niet te betreuren wanneer maar op drieërlei gerekend kan worden : goede geneeskundige hulp, verstandige, liefderijk-deskundige verpleging en het daarbij vereischte verplegingsmateriaal.

In de behoefte aan goede geneeskundige hulp hadden de besproken vereenigingen zeker zelden of nooit te voorzien. Immers, ze worden uit den aard der zaak juist daar aangetroffen, waar deze voorziening het beste geregeld is;

Sluiten