Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eene som toegelegd zooveel mogelijk in verhouding tot hetgeen aan contributies en giften in 't ressort zelve wordt opgebracht. De voorzitter en secretaris reizen jaarlijks minstens eenmaal de gemeente rond om de bezittingen der afdceling te inspecteeren.

In elk ressort is minstens één magazijn. Elke magazijnmeester houdt een register van uitleening en een inventaris bij volgens een door 't afdeelingsbestuur vastgesteld model. De algemeenc secretaris houdt een algemeenen inventaris bij. Op deze manier is het mogelijk met behoud van decentralisatie en localisatie ook in groote gemeenten ééne afdceling te stichten. Met het oog op betrekkingen tot 't gemeentebestuur en ook ten bate van de kleinere dorpen en afgelegen gedeelten is dit immers wenschelijk te achten.

Iedere afdceling moet er naar streven, zooveel mogelijk alle gezinshoofden tot het lidmaatschap te bewegen, Bij eene niet te bezwarende contributie (b.v. van 50 cents per jaar als minimum) is dit geenc onevenredige verwachting. De afdceling I.angcdijk b.v. telt T 900 leden op + 5^00 inwoners. I)e contributie bedraagt er één gulden of meer per jaar; alleen met toestemming van het Bestuur kunnen minvermogenden ook voor f 0.50 lid worden. Tot deze laatste categorie behooren, meen ik, slechts + 100 der leden. In Friesland en Groningen is, naar 't voorbeeld van Hainaardcradccl, hier en daar de mogelijkheid opengesteld zelfs voor f 0.25 per jaar lid te worden. Ongetwijfeld maakt dit het mogelijk, dat alle ingezetenen als rechthebbende leden, niet als bcweldadigden, deelen in de weldaden der afdecling. Niettemin is het zóó laag stellen der contributie bedenkelijk te achten en is de noodzakelijkheid daartoe stellig betwistbaar.

Tc Drourijp is het bovengenoemde ideaal, dat alle

Sluiten