Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

komen tot de invoering der methode in klinieken, sanatoria en poliklinieken of nog beter, tot de oprichting van consultatiebureaus in onze groote steden, op den voet der Parijsche „dispensaires marins", zoodat evenals daar, langs coöperatieven weg, ook voor de armen, (voor wie juist dit geneesmiddel in het bijzonder is aangewezen, en voor wie het thans nog te duur is,) de gelegenheid worde geopend, zich ermede te laten behandelen.

Het zou ons eene groote voldoening zijn, reeds thans voor den dag te kunnen komen met de resultaten van eigen onderzoek, in ons land verkregen. Maar wij zijn helaas niet zoo gelukkig, te beschikken over een dispensaire en de toepassing is nog te kostbaar, om op eigen gelegenheid een groot aantal patienten gratis te behandelen. Bovendien is de zenuwarts niet de man, tot wien men komt (op enkele uitzonderingen na, die wij beneden zullen vermelden) met tuberculose, huidziekten, voedingsstoornissen, waarbij het nieuwe middel vooral is aangewezen. Voor 'onze zenuwpatienten kan het middel alleen helpen in enkele gevallen, waar het ziek zijn berust op auto-intoxicatie (zelf-vergiftiging).

Een vrij groot aantal collega's kwam ons in liet afgeloopen jaar vragen om inlichtingen. Van enkelen hoorden we de 'goede resultaten, maar die enkele resultaten, goede zoowel als minder goede of zelfs slechte, bewijzen niet veel. Hier als overal elders in de geneeskunde moet men kunnen „individualiseeren", de dosis die men gaat inspuiten regelen naar de eigenaardigheden en eigenschappen van den zieke: en dat kan men bezwaarlijk leeren uit een of ander boek of door de sporadische toepassing in de gewone praktijk. Men dient te putten uit de ervaring, verkregen aan een groot zieken materiaal. En daarover kan men alleen beschikken in eene kliniek of een consultatie-bureau.

Sluiten