Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn ze door een geleiachtige massa omgeven en duurt liet zeer lang voor ze goed droog zijn. Meestal zitten de donsharen met klompjes aan elkander gedroogd.

Om te kunnen controleeren of de verdamping geregeld plaats heeft, plaatsen we een afbeelding van den vorm der luchtkamers op de verschillende tijdperken der bebroeding (fig. 5); de cijfers geven het aantal dagen aan dat het ei bebroeid is.

Blijkt de luchtkamer in het ei grooter als op de teekening is aangegeven, dan is te veel vocht verdampt en zal men meer vocht moeten aanbrengen; in 't omgekeerde geval vermindere men de bevochtiging. Heeft men nauwkeurig alle aanwijzingen gevolgd, dan zullen op den 20"te" dag de eerste eieren zijn aangepikt, zoodra dit het geval is, eindige men met koelen. De ventilatie staat dan reeds geheel open en is de bevochtiging in verband daarmee eveneens zoo sterk mogelijk.

Te weinis' vocht bij het

uitkomen doet de eivliezen opdrogen en hard worden.

13. Bij het uitkomen moet de machine zooveel mogelijk dicht blijven; waar de kuikens niet vanzelf in de droogkamer komen, moet het uitnemen snel geschieden, hoogstens driemaal per dag. De kuikens moeten geheel droog zijn, alvorens uit de machine te worden genomen, tevens verwijdere men de ledige doppen, die zich anders over de nog aangepikte eieren kunnen sluiten en die de kuikens beletten uit te komen.

Men denke er aan, dat door het verwijderen van de uitgekomen kuikens de temperatuur in de machine snel daalt en het dus noodig is de stelschroef gestadig terug te draaien.

Geregeld controleeren van de temperatuur is dan ook

Fig. 5.

Sluiten