Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de lens komt en dus al het licht, dat van de positieve koolspits komt, direct in de lens wordt geworpen. Daarvoor is dan ook een ander mechanisme voor de reguleering der lampen noodig, waarop ik hier echter niet verder zal ingaan.

"Wanneer de lamp eenmaal brandt, de lens „gesteld" is en de patiënt met de te behandelen huidplek onder de lens is geplaatst, kan de behandeling beginnen.

Iedere bestraling met licht moet een vol uur duren. Finsen heeft overtuigend aangetoond, dat het juist de lange duur der inwerking en de groote hoeveelheid licht is, die het succes bij de behandeling waarborgen. Practisch rekenen wij voor iedere behandeling 70 minuten, want eenige minuten gaan verloren door het opstaan van den behandelden patiënt en het zich neervleien van den volgende. Vaak moet de lamp verplaatst of de bank omgezet worden, wanneer de eene patiënt b.v. op de rechter wang en de volgende op den linker neusvleugel of op de hand of leen moet behandeld worden. Om 8' uur beginnende kunnen dan te 12 uur drie behandelingen afgeloopen zijn. De assistenten hebben dan 3 kwartier welverdiende rust en kunnen hun twaalfuurtje gebruiken. Om kwart voor één weer beginnende kan in den namiddag om 4' 4 uur de zesde behandeling verricht zijn. Geringe stoornissen in het electrisch bedrijf of in de lenzen maken echter, dat het later wordt. Tot zoover het technisch bedrijf en de huishoudelijke maatregelen.

Xu rest mij nog te verhalen, hoe de oprichting van het Instituut voor lichttherapie te Rotterdam tot stand is gekomen, hoe wij gekomen zijn, tot wat wij nu hebben en rest mij ook nog te vermelden, lioe wij in staat werden gesteld ons langzaam aan te ontwikkelen.

Toen het bericht tot mij kwam uit Kopenhagen, dat de kleine lampen geleverd konden worden, achtte ik den tijd gekomen om op kleine schaal met de lichtbehandeling te beginnen. Om den aankoop van een toestel te ondernemen waagde ik het bij enkele gegoede ingezetenen van Rotterdam aan te kloppen om hulp en steun. Mijn eerste bezoek bij den heer v. H. werd dadelijk met een goed gevolg bekroond, zoodat ik er toe kon overgaan een

Sluiten