Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis te hebben genomen, en zich van de duidelijkheid van het ste.sel overtuigd te hebben, evenals de eerste leerlingen, er toe zullen bijdragen, om het nut der Stenographie in bet algemeen bekend te maken, en bet systeem „Stolze-Wéry" in het bijzonder aan te bevelen.

's-Gravenhage, Januari 1894. j. L. WÉRY.

Da Coslastraat 71—73.

Voorbericht bij den Vierden Druk.

(2000 exempl.)

Ook dezen vierden druk hebben wij weder in eene oplage van ■-U00 exemplaren uitgegeven. De indeeling der leerstof beeft in dezen druk geene wijziging ondergaan; slechts bier en daar hebben wij gemeend ter verduidelijking eenige verbeteringen te moeten aanbrengen.

De wensch, uitgesproken op de Vierde Algemeene Vergadering gehouden te Amsterdam, om nog eenige verkortingen bij te voegen" leidde tot het benoemen van eene Commissie, die na rijpe overweging besloot, alleen voor de woorden het en meer verkortingen vast te stellen, welke dan ook in dezen druk zijn oi><re. nomen. 1

Allen, die ons met hunne gewaardeerde medewerking hebben bijgestaan, betuigen wij langs dezen weg onzen bartelijken dank.

\ oorts meenen wij er nog melding van te moeten maken «lat 1,1 /'S<-M met. deze leerwijze plagiaat werd gepleegd, hetwelk aanleiding gaf. dat bij gelegenheid van de Algemeene vergadering der Nederlandsche Stenografen- Vereenitrina- Stol/PWe ry", gehouden te Rotterdam den 3 Juni 1894 met algemeene stemmen werd aangenomen de volgende

MOTIE:

„De Nederlandsche Stenografen Yereeniging „Stolze-Wery" spreekt er hare verontwaardiging over uit, "dat de lieer B. Heymans, onderwijzer te Utrecht, het Leerboek der Nederlandsche Stenographie van den Heer J. L. Wéry waarin deze het systeem „Stolze" voor de Nederlandsche taal heeft

Sluiten