Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergelijke de woorden fraaier, vloeien, bemoeienis, tooiden, enz. Bij woorden zooals naaister en kooiker schrijven wij liet puntje hooger. Hoeveel hooger liangt af van de hoogte van den medeklinker, waaraan het voorafgaat. Men zie de voorbeelden.

De i in den tweeklank wordt als een slotmedeklinker beschouwd, daarom dan ook dat wij de s die er op volgt, haltlijnig schrijven; zie schoeisel en moois.

Als wij den tweeklank ieuw of eeuw te kennen willen geven, bijv. in nieuw, meeuw, dan plaatsen wij voor het eerste woord de n op de i lijn en schrijven daarna w, dus den slotmedeklinker verdikt en gerekt een lijn lager.

Bij meeuw plaatsen wij de m op de grondlijn en gaan ook hier met de w verdikt een lijn lager, doch zonder te rekken.

Hiermede kunnen nimmer vergissingen plaats hebben, daar de klanken ieuw en eeuw met de iv in verband staan.

Ook komt de w in de taal nimmer dubbel voor, zoodat er door het verdikken geen verwarring kan ontstaan.

Spreeuw, leeuw, kieuw enz. zijn nu bekende verbindingen.

Even is een dunne v op de e lijn met een ophaaltje er aan, hetwelk volstrekt niet vergeten tnag worden. Het kan als alleenstaand, maar ook als voorvoegsel voorkomen; wanneer er een ander voorvoegsel voor even staat, moet het eerste voorvoegsel een halve lijn lager geschreven worden.

J oorts is hetzelfde teeken dat wij voor over leerden kennen, behalve dat het verdikt is. Als voorvoegsel verbinden wij het op de bekende wijze.

H as is een verdikt haak je op de i lijn, wij leidden daarvan af waart,^ waret, waren, enz. Wees is een halflijnige s op de i lijn, weest ;s een st op de i lijn enz.

Bij les IS.

Rechts open lettergrepen.

\ oor alle open lettergrepen in de stenographie, rechts, links en geheel open is het voldoende de 4 klinkers e, o, i en mi aan te geven.

Door den medeklinker voor e, o en ui te verdikken krijgen wij a, oe en au.

Door deze klinkers gerekt te schrijven verkrijgen wij van e: ei, van a: ij, van oc: u en van o; eu; van au krijgen wij ou en van i: ie.

ij wordt onderscheiden van ei door liet verdikken van den aanvangsmedeklinker. Zie de voorbeelden in de tabel.

Wanneer aan de rechts open lettergreep een links open lettergreep verbonden moet worden, dan geschiedt dat door middel van

Sluiten