Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te letten; waar ze in de praktijk van geen nut zijn, kan men van hun gebruik afzien. In sommige gevallen verdienen ze evenwel door hunne kortheid aanbeveling. Men zie de voorbeelden.

Bij les 22.

Links open lettergreep met dubbelen medeklinker.

A\ anneer een links open hoofd- of nevenlettergreep eindigt op een dubbelen medeklinker of op nt, nk, sseh, tsch of tz, dan is het niet voldoende om alleen den medeklinker te verdikken, want dan zouden wij voor c den klank a, voor o den klank oc krijgen. Bij de klinkers e en o moeten wij dan ook het haakje gebruiken, hetwelk wij tusschen den klinker en den dubbelen medeklinker plaatsen. De klinkers a en oc worden door het verdikken van liet haakje aangeduid. Van deze 4 klinkers worden de andere op de bekende wijze afgeleid. Wij kunnen nu als vasten regel aannemen: Zoodra in een links open lettergreep een dubbele medeklinker voorkomt, of nk, nt, ssch, tsch of <z, moeten wij het haakje toepassen, om we! een dun haakje voor c of o en een verdikt voor o of oc en de klinkers, die er van afgeleid worden. Hoe dit haakje geplaatst moet worden, zie men uit de voorbeelden in de tabel. Voor de i is het onnoodig het haakje te schrijven, omdat op deze lijn de klank nooit verandert. De les levert geene moeilijkheden op, wanneer men slechts vasthoudt aan de bovenvermelde regels.

Bij les 23.

Geheel open lettergreep.

In deze les zullen wij de alleenstaande klinkers bespreken. Alle klinkers zijn halflijnig en hebben eene vaste plaats op de grondlijn, d. w. z. begint een woord met een open lettergreep, dan wordt het op de c lijn geschreven. Is de open lettergreep een nevenlettergreep, dan geldt ook hier weer de regel, dat daar, waar men met de pen blijft, de grondlijn is. Voor ij hebben wij tweeerlei teekens gekozen; het eerste teeken wordt evenwel'alleen gebruikt, wanneer men het zelfstandig naamwoord (het) IJ aanduidt. Het andere teeken dient voor de duidelijkheid bij plaatselijke en familienamen. Men zie de voorbeelden: Kijzer, Keijzer, Ka ijzer, Keizer. Volgt een links open lettergreep op een recht* open lettergreep,

Sluiten