Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan moeten deze twee lettergrepen door middel van het haakje verbonden worden. \ olgt de links open lettergreep op een geheel open lettergreep, dan zonder haakje; volgt een geheel open lettergreep op een rechts open lettergreep, dan wordt deze ook zonder haakje bijgevoegd, terwijl wij in liet oog houden, dat de medeklinker den klinker vertegenwoordigt in de rechts open lettergreep. Bij sommige woorden waar de è als geheel open lettergreep voorkomt, is het ter aanduiding van die e wenschelijk, boven het teeken een accent aigu te plaatsen, bijv. ideaal, poëzie, Napoleon.

Dit accent aigu is wenschelijk, omdat, wanneer een rechts open lettergreep in verband met een links open lettergreep in een woord voorkomt, en deze samengevoegd worden, dit om de duidelijkheid te behouden, niet anders kan geschieden, dan door middel van het haakje, hetwelk hier geen andere beteekenis heeft, dan die van verbindingshaakje. Dit haakje, dat wij hebben leeren kennen als verdubbeling van den klinker en als verbindingshaakje aan de opwaarts geschreven d en t, kan in dit geval wel is waar geen verwarring geven met hetzelfde teeken voor de geheel open lettergreep e, daar het meestal uit de woorden blijkt, wanneer eene c bedoeld wordt, doch zooals wij reeds zeiden, om allen twijfel weg te nemen, plaatsen wij boven de e een accent aigu. Men zie de voorbeelden, diorama, diamant, diadeem, leelijk, l;walijl;, vergoelijken, schielijk, hoofdelijk.

Bij les 24.

Schrijfwijze der vreemde woorden en eigennamen.

Terwille van de kortheid veroorloven wij ons bij het schrijven van vreemde woorden verschillende afwijkingen van den gewonen regel. Bij deze woorden schrijven wij hoofdzakelijk datgene wat wij hooren. Zoo schrijven wij voor ph:f, voor tic. zie, voor at ie: azie, Dit teeken is gemakkelijker te schrijven en levert ook bij het debattensclnift meer voordeel op. Voor ai, ais, ait en a schrijven wij: ij. Au, eau, ot, is o; ou is en, eui is ui; oi is oa; er, et, is e; qu is k; sh is seh. Voor l monillé schrijven wij een l waarin van boven een puntje is. Voor y schrijven wij de dubbele i.

Komt y in de links open lettergreep voor, gevolgd door een dubbelen medeklinker dan gebruiken wij, indien zulks voor de duidelijkheid noodzakelijk is, het bekende haakje, volgens den regel in de '23® les besproken. Noodzakelijk achten wij het haakje bijv. bij eigennamen', woorden als idylle zullen geen aanleiding geven tot vergissing, wanneer wij het haakje niet gebruiken, daar het bij vreemde woorden toch altijd aankomt op de ontwikkeling van den leerling.

Bij eigennamen, die wij volgens de spelling moeten schrijven, ge-

Sluiten