Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wenken voor Zelfonderricht.

In de voorgaande verklaringen hoop ik hoofdzakelijk datgene gezegd te hebben, wat zoowel bij het gebruik van dit boekje onder leiding als voor zelfonderricht noodig is. Waar de verklaring in eenig opzicht niet duidelijk genoeg mocht zijn, is altijd de tabel te raadplegen.

Het leerboek is voor correspondentieschrift bestemd en dient als voorschool voor het Debattensclirift.

Het is algemeen bekend, dat bij het aanleeren van iets, zich in 't begin altijd bezwaren voordoen van allerlei aard; ziet men echter eenmaal het nut der zaak in*j, dan weet men zich zei ven te overwinnen en daardoor een groot deel der moeilijkheden uit den weg te ruimen.

Evenzoo is het bij het aanleeren der Stenographie, men moet niet zeggen; ik zou daar wel iets van willen weten maar ik wil liet leeren. Dit zal het zelfvertrouwen steunen en begint men zoo met de eerste tabel, dan zal men de moeilijkheden niet zoo groot vinden en met ijver verder gaan.

Hier volgen eenige opmerkingen, die men bij de studie in acht moet nemen.

Vooreerst zorge men bij het schrijven, dat de houding geen nadeeligen invloed op de gezondheid heeft. Borst en onderlijf mogen niet ineengedrukt zijn, men zit dus flink rechtop met de schouders naar achteren, terwijl de beenen van elkaar gehouden worden. Het over elkander liggen der beenen en het ondersteunen van het hoofd door den arm is af te keuren.

Verder lette men er vooral op, dat bij het schrijven alleen de hand en de vingers zich bewegen. Hei «^eheele lichaam, inzonderheid de armen, dienen zooveel mogelijk in rust te blijven.

Door het opvolgen dezer voorschriften zal men zijne krachten sparen en wordt het zelfs voor een niet al te sterk lichaam mogelijk, vlug en aanhoudend te werken, zonder zich te veel te vermoeien.

*) Het nut der stenographie is meer uitvoerig besproken ineen brochure „De Stenographie* en h«t systeem „stolze-Wéry, veraanschouwelijkt met 300 voorbeelden. Prijs 10 Cts. Alom verkrijgbaar. Voor hen die in de Stenographie examens wenschen af te leggen is deze brochure ook /eer aan te bevelen omdat de bouw van het systeem daarin besproken wordt.

Sluiten