Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ken interessant en leerrijk boekwerk geheel in stenographisch schrift, (04 bladzijden) is deze boeiend geschreven Biographie van

IT^II K I ^31 ST< )LZE,

herdacht door K. KRESSLER,

naar het Duifcsch door C. H. BOSCH.

Voor hen die zich voorbereiden voor het een of ander examen i:i de Stenographie is dit werk, vooral met het oog op <le geschiedenis van het stelsel, va:; zeer veel belang.

Jaarboekje voor Nederlandsche Stenografen

lsJ)4 en

zijn voor t"0.1."» franco per stuk te verkrijgen aan het CentraalBureau.

Lees den inhoud en het zal U slechts blijken dat U voor deze boekjes een plaatsje in uwe bibliotheek moet inruimen.

Het eerste hoekje bevat 171 bladz. en het tweede 80 bladz. Inhoud van 1804:

Voorwoord. — Getalsterkte der Vereeniging. — Maandelijksche aanteekeningen. — Hoofdbestuur der Xederl. Stenogr.Veroeniging -Stolze-Wi-ry." — Xaamlijst van .li- li-del! dor Xederl. stenogr Vereeniging ...stolze-Wéry-. — Leden der Vereeniging in het bezit zijnde van Diploma H lot hel geven van onderwijs in de stenographie. — onderling correspondeerende leden- — De derde al'emeene vergadering der Xederl. stetiogr.-Voreeiuging ..stolze-Wóry." gehouden te Kotterdam den :: Juni 1SSI4 in lu-t -Hotel du Passage*. — Schrijfmachines- — De „OandallSeli 'Viuiehine. — De .Hammond'. — 1>.- -Keraiugton-. — De .. Williams- — In menmriaiu.— -Hl '■ trnphie. — Ken en ander uil de jeugd der moderne stenographie, door F. /.. Mehler. — ;>e stenographie en liet systeem Slolze-Wéry — De stenographie in het l.eger. — Stenographisch Denken — >teliogmphie (van een livgiëniseh standpunt beschouwd.) — Prof.C. A. Pkkki.uakin'. ie l'treelit over de stenographie. — Mr. M. C. I.. van I-ocHKM te Amsterdam over de Stenographie. — Moed. Iieleid en Trouw. — Onze Administratie. — Advertentiën.

Inhoud van 18J>5:

Voorbericht. — Getalsterkte der Vereeniging. — Hoofdbestuur der Xederl. stenografenVereeni"ing Stolze-Wérv-, — Filialen van het i'enlraal-Bureau. — Overzicht van het aantal 1,-den in de verschillende Provinciën. — Recapitulatie. — ln niemorlam. — Programma voor liet examen ler verkrijging van Diploma li. akte tot het geven van onderwijs in de Sienogral.l.ie volgens het stelsel .Stolze Wéry-, — i.e.l, n der Vereeniging iu liet bezit zijlui.- van Diploma * tot het geven van onderwijs. — Gedurende het statistisch jaar Juni 1 N'JI—Juli lK'.u werd door de volgende personen onderwijs gego.von tn het stelsel. — Reglement der Bibliotheek — Verklaring der letters waaronder de boeken gecatalogiseerd zijn. — Catalogus der Vereeniging-i-Bibliothet-k. — Ken boekenpraatje en nog wat. — Het steilschrift iu verband met ,1.- Stenographie. — Opmerkingen over het nut der .Stenographie bij het rechtswezen — l»e verspreiding der Stenographie. — Het brandmerk.

V«»rsclieiien :

Leerboek der Stenographie

VOOR DE

Fransche, Duitsche en Engelsche talen,

DOOR

IWÉRY.

Prijs f 1.50,

Sluiten