Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN EN ANDER OVER HET HERSTELLEN VAN SCHILDERIJEN.

K/1 w' anneer men in een Museum of bij particulieren, II] die zoo gelukkig zijn schilderijen van oude meesters te bezitten, de kunstgewrochten van vorige eeuwen ziet, dan treft het zelfs den oppervlakkig beschouwenden leek, hoezeer bij schilderijen van gelijken ouderdom „de tand des tijds" het eene stuk vaak geweldig heeft aangetast, terwijl een ander, schijnbaar onder dezelfde conditiën handend, er uitziet of het eerst voor eenige jaren het atelier van den meester had verlaten. Met name vele schilderijen onzer oud-Hollandsche school onderscheiden zich nog heden ten dage door een rijkdom en kracht van kleuren, die eeuwen schijnen te kunnen trotseeren.

Ingewijden weten echter, dat die schilderijen, wier frissche en kleurige toon het thans levend geslacht een dagelijksche verlustiging der oogen is, niet altijd in zoo gunstige conditie verkeerd hebben. Zclts al wordt een schilderij onder de allergunstigste voorwaarden, wat invloed van zonlicht, vocht enz. betreft, opgehangen, dan laat het „stof der eeuwen" er onmiskenbare sporen op achter, die te zijner tijd uitgewischt

Sluiten