Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Arceuil genieten, maar om hieraan tegemoet te komen, worden vanwege de school groote excursies ondernomen, waaraan allen kunnen deelnemen. Zoo hebben de leerlingen van het correspondentie-onderwijs en die van de Panische school elkaar ontmoet in 1904 in Brugge en in 1905 in Luik en Brussel, om de groote werken, in België uitgevoerd, te bezichtigen.

Tengevolge van die bezoeken hebben de Belgische fabrikanten en aannemers mij (leon eyrolles) in overleg met hun regeering gevraagd, een afdeeling van de school te Brussel te vestigen en dit plan is op weg verwezenlijkt te worden.

Een vriendschappelijke vereeniging van oud-leerlingen, die meer dan 1200 leden telt, ofschoon zij pas sinds kort is opgericht, omvat de verschillende groepen van leerlingen. Zij houdt zich, in overleg met den directeur der school, bezig met het verleenen van steun en het plaatsen van leerlingen. Maar de aanbiedingen van werk zijn zoo talrijk, dat het zeer zelden voorkomt, dat een goede leerling niet na enkele dagen een plaats vindt.

Om een denkbeeld te geven van de groote belangrijkheid der school, rest mij nog slechts U enkele cijfers te noemen.

Zooals wij gezien hebben onderwijst de school thans ongeveer 6000 leerlingen per jaar. Dit onderwijs, dat 1(38 verschillende cursussen omvat, alle gedrukt, is toevertrouwd aan 90 leeraren en 25 beambten.

De kosten van het drukken der cursussen en opgaven bedragen 100.000 frs. per jaar. De school ontvangt meer dan 35.000 brieven en meer dan 100.000 opstellen, teekeningen en plannen, door leerlingen gezonden, per jaar. De portokosten overschrijden de 20.000 frs., de uitgaven voor de oprichting halen bijna een millioen en de algemeene kosten stijgen tot 500.000 frs. per jaar.

Het onderwijs aan de school omvat niet slechts alle technische onderwerpen op het gebied van openbare werken, van bouwkunde, werktuigkunde electriciteit en landmeetkunde, maar ook alle vakken van algemeen nut: wis-, natuur- en scheikunde, aardrijkskunde, het Fransch en vreemde talen.

Sluiten