Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dollars aan waggons voor het onderwijs aan werktuigkundigen bij de spoorwegen en wij zijn de grootste importeurs van teekenbenoodigdheden in de Vereenigde Staten.

Wij vormen dus eene zuivere handelsonderneming en dit kan ook niet anders. Het kapitaal was nooit bijeengekomen, wanneer er geen dividend werd behaald en uitgekeerd. Velen waren verbaasd, dat wij de benoodigde sommen hebben kunnen krijgen om de zaak op touw te zetten, want het was in elk geval een proefneming. Het denkbeeld eene dergelijke groote school te stichten, die zou rendeeren, was nieuw. Het zou ook onmogelijk zijn geweest in het begin millioenen bijeen te brengen — maar wij begonnen in het klein — ieder jaar werd er winst behaald en het benoodigde kapitaal werd verschaft naar gelang de zaak in omvang toenam.

Er zijn 4.000 aandeelhouders, waaronder veel oudleerlingen. Zij steken hun geld in de compagnie, omdat ze meenen, dat die ondernemingen het duurzaamst en het meest winstgevend zijn, welke in een algemeen gevoelde behoefte voorzien en dat in den tegenwoordigen tijd, waarin kapitaal en nijverheid evengoed als opvoeding en uitvindingen de handen ineengeslagen hebben, om de levensvoorwaarden te verbeteren, de ontwikkeling van het verstand even onmisbaar is als voeding en kleeding. Zij gelooven, dat een technische school als deze, met een zoo uitgebreid arbeidsveld even winstgevend moet zijn als een mijn, een molen, een sigarenfabriek of een brouwerij.

NADERE BIJZONDERHEDEN.

Het werk, dat voor en door de school geleverd wordt, is volstrekt niet minder dan dat van andere inrichtingen van onderwijs, die gesteund worden door giften van den Staat of van nationale instellingen, (Dat de zaak een commercieelen basis heeft doet niets ter zake).

Het werken thuis, waarbij men alleen geleid wordt, door correspondentie met een leeraar is moeilijker dan het werken, waarbij de leeraar tegenwoordig is. Maar voor deze grootere moeilijkheid wordt men schadeloos gesteld door de ontwikkeling van de hoedanigheden, die het meest noodig zijn om vooruit te komen:

Sluiten