Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Waar anderen zoo lang aan het woord waren , wilt u mogelijk ten slotte nog kennis nemen van mijne persoonlijke meening. Deze luidt : Waar in ons land zoo velen hunnen weg moesten banen door zelfstudie zonder leiding en dus vaak mistastten, om van geldelijk verlies niet te spreken daar is G. O., dat leiding geeft zeer zeker op zijn plaats.

Of daarom C. O. het panacée voor alle kwalen is, zou ik niet gaarne toestemmen, te meer niet, daar volgens mijne bescheiden meening het groote nut en voordeel van G. O. te zoeken is bij de meer dan middelmatig aangelegden.

Van pogingen op beperkt terrein maak ik mij geene al te groote illusiën, daartoe is ons land te klein, maar in eene serieuse proefneming op ruime schaal, wat de vakken betreft, stel ik beslist vertrouwen. Eene rijksinrichting acht ik dan ook het meest geschikt, niet omdat ik geen eerbied koester voor het particulier initiatief, maar lo. omdat het hier werkelijk een algemeen belang geldt. 2o. omdat rijksdiploma's meer waarde bezitten en betere waarborgen geven dan die van particulieren en 3o. omdat bij eene rijksinrichting de positie van het personeel onmiddellijk goed gefundeerd en bevestigd wordt.

Wat er nu te doen valt om voor ons land tot eene goede oplossing te komen ?

Ik waag het niet eene directe aanwijzing te geven , vooral niet op dit oogenblik, nu in het politieke kegelspel weer acht om de lange omgeworpen zijn, en er van regeerings-stabiliteit geen sprake is.

Mogelijk dat een komende Minister van Binnenlandsche Zaken den heer Inspecteur van het Vakonderwijs nog eens op studie uitzendt, en als Frankrijk en meer bepaald Arceuil dan eens een beurt krijgen, zal ik dat zeker toejuichen, want persoonlijke indrukken, gevolgd door een zaakrijk rapport, zullen voor ons allen zeker leerzaam zijn, op dit punt zult gij het ongetwijfeld met mij eens zijn.

In afwachting van de dingen, die komen zullen, zij het

Sluiten