Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingeschreven of die zoover gevorderd zijn, dat met liet teekenen als onderdeel van hun cursus kan worden aangevangen.

Beginnend niet het meetkundig teekenen , ontvangt hij hiervoor het betreffende „Instruction Paper". Hierin wordt — door zeer goede gravures verduidelijkt — het gebruik verklaard van teekenbord, haak, driehoeken en mallen, het hanteeren van passers, trekpennen en potlooden, waarna een nadere omschrijving van de te gebruiken letters en cijfers volgt.

Nu volgt in den tekst een beschrijving en uiteenzetting van 26 verschillende werkstukken, te verdeelen, als aangegeven is, over 5 teekeningen.

De afmetingen van het papier der teekeningen zijn vastgesteld, zooals dat met het oog op de verzending, noodig is.

De verzonding heeft plaats in bordpapieren kokertjes, die door de school kosteloos verstrekt worden, hierbij zijn gegomde etiquetten gevoegd, zoodat door den leerling alleen het nummer van de leekening, de klasletter en zijn nummer ingevuld behoeven te worden, terwijl het andere geperforeerde etiquet op de achterzijde van de teekening wordt geplakt. Hierna wordt de teekening opgezonden en door den leeraar gecorrigeerd.

De wijze, waarop deze correctie plaats hoeft , is zeer oordeelkundig : zoowel de dikte der lijnen, als het aanzien der gestippelde lijnen , lettors en cijfers worden door den leeraar beoordeeld en gecorrigeerd, op een wijze die de teekening niet ontsiert en nochtans in het oog springt.

Vooral in den aanvang wordt den leerling aangeraden met het in inkt zetten der tweede teekening te wachten, totdat de eerste is terug ontvangen, en aan de correcties door hem de noodige aandacht geschonken is.

Dit wachten behoeft echter geenszins te ontaarden in tijdverlies, daar in dezen tusschentijd de studie van andere leervakken kan worden opgevat of vervolgd.

Hierna volgt de gewone projectieleer, behandeld in 7 teekeningen en het ontwikkelen der lichamen, verdeeld over 5 teekeningen.

Sluiten