Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden te groot. In den polder Westzaan, omvattende de geineenten Zaandam. Koos. Zaandijk, \\ ormerveer en Westzaan, is de oppervlakte van liet land plas minus 1600 H. \.. terwijl de oppervlakte van liet water j> 1. m. H00 II A. is. Natuurlijk zal liet eene onmogelijkheid blijken deze ireheele water-oppervlakte van 000 II A eu dit zou noodig zijn voor radicale muggenverdelging iedere 14 dagen opnieuw te voorzien van petroleum in de hoeveelheid van 5 kub. c.M. np eiken vierk. Meter.

Uit middel is dus alleen toe te passen in gemeenten, waar betrekkelijk weinig water is. Het bezwaar dat de zuivel naar petroleum gaat rieken, is wel te ondervangen door rauwe lijnolie te gebruiken of raapolie, waartegen de hoeren toch geen bezwaar kunnen hebben, maar het vlies van die oliën mist tal van de goede eigenschappen van het petroleumvlies en er is veel meer van deze duurdere oliën voor noodig. Voor drinkwater in b a k k e n en voor water voor i n d n strieele doeleinden is het opwerpen van o 1 ij f o I i e aan te raden, daar deze olie geen smaak aan het water geeft en op kleine wateroppervlakten vrij goede vliezen vormt.

Wij kunnen ook door gepaste maatregelen voorkomen, dat er eieren gelegd worden. Wanneer alle water in een gemeente wordt gedempt en regenbakken worden afgesloten : plassen, riolen en grondwater zooveel mogelijk worden vermeden. zal noodzakelijkerwijs door gebrek aan het element waarop de eieren gelegd kunnen worden, het aantal muggen kleiner worden.

Hier te lande valt wel is waar niet aan geheele drooglegging van alle slooten in eene gemeente te denken, maar toch mag de wensehelijkheid betoogd worden, dat alle sloten, die niet strikt noodig zijn. gedempt worden en alle kleine waterverzamelingen zooveel mogelijk te vermijden zijn en moeten zij blijven bestaan, ze dan zooveel mogelijk onschadelijk te maken met petroleum.

Men heeft in Italië getracht de drooglegging van een streek, die moerassig is daardoor te bevorderen, dat men daar Euca1\ptusboomen in groot aantal plantte, een plant die in korten tijd een zeer grooten boom vormt, die door verdamping van het vocht in haar bladeren groote hoeveelheden water aan den bodem onttrekt. Khlers worden tot dit doel zonnebloemen geplant. Dit bleek ook zijn schaduwzijde te lubben. Door de schaduw der boomen worden juist de muggen aangetrokken en bleek liet in Italië', dat die aanplantingen eerder de malaria bevorderden dan verminderden.

lil het algemeen kunnen wij ('us zeggen, dat voor onzen streek maatregelen gericht tegen het geheel verdelgen van alle muggen op belangrijke bezwaren zullen stuiten, maar toch valt niet te ontkennen, dat er met betrekkelijk geringe kosten veel gedaan kan worden. Kleine slootjes dempen, bakken die niet in gebruik zijn afdoende tegen het indringen van muggen beschutten door deksels of opwerpen van

Sluiten