Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Haliaansche voorbeeld beschut. Daarbij deed zich liet bezwaar voor, dat de raamkozijnen niet in liiin geheel met gaas bespijkerd konden worden, zooals in Italië, daar de Hollandsche huismoeders verlangen bun ramen te kunnen wasschen en stofvrij te houden, iets waarop in Italië niet gelet wordt. In dit bezwaar nu is voorzien door het gaas in een houten raam te vatten, die juist past in liet kozijn. Dit raam kan door middel van sc harnieren naar boven opgeslagen worden, indien men de ramen wenscht te wasschen.

(Fig. 7).

Doorsnede en front van een niet gaas bekleed raam zooals dit ie Oost-Knollendam en Kroiiimeniedijk is aangebracht.

Deze proefneming zal over twee jaren tri eten loopen, daar wij het eerste jaar zullen te kampen hebben met herhalingen der koorts hij die personen, welke reeds in liet vorige jaar ziek v, aren door malaria.

Het bezwaar, dat men steeds hoort, als z o u de een dergel ij ke gaas he ki eed in g z o o k o s tb a ar z ij n. vervalt te 11 d e e I e. w aar de koste u v a n b e h a n d e 1 in g der niet v o ■ i r ! . ■ in e u v. i ekt e en het tijdsverzuim e r <1 • ontstaan, dik w ij 1 s toch ook niv t gering z ij n.

De derde mogelijkheid de malaria te bestrijden, bestaat daarin, dat men hij den tnenseh de ziektekiemen geregeld doodt en zóó belet, dat zó ii de maag van de mug uit het opgezogen bloed nieuwe ■/'<• ' kiemen uit de in dat bloed aanwezige para sieten vormen. Is dit dunden mogelijk Ja. Het genee-midih l tegen de malaria, de chinine werkt zoo uitstekend, doordien zij in bepaalde hoeveelheid genomen, de ziektekiemen doodt. Voegt men bij een druppel bloed, dat malariaparasieten bevat, die door zich te bewegen blijken levend te zijn. voegt men bij een dergelijken druppel bloed als zij onder 't microscoop ligt,

Sluiten