Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn, dat de Inrichting gezegd mag worden aan een groote behoefte te voldoen, want, waar eenerzijds moet worden betreurd, dat zoovele doofstommen in Nederland worden gevonden, het aantal leerlingen op de zusterinstellingen is niet gedaald.

Maar bovendien mag gezegd worden, dat onze Inrichting, - waarvan Bestuurders steeds hebben gestreefd naar de voldoening aan de eischen van het onderwijs en in elke richting hebben getracht dit onderwijs tot zjjn recht te laten komen en te doen strekken ten zegen van de aan hare zorg toevertrouwde leerlingen, - aan hare twee hoofdbeginselen is getrouw gebleven.

Met alle waardeering van de pogingen van anderen en de verschillende opvattingen van hen, die zich in andere richtingen aan het onderwijs en de opleiding van doofstommen wijden, is aan onze Inrichting behouden gebleven het stelsel om alleen de spreekmethode toe te passen met uitsluiting van een kunstmatige gebarentaal en e\ eneens het stelsel tot behoud van het externaat; dit laatste niet alleen omdat de kosten van het internaat zoo belangrijk hooger zijn, doch ook en vooral, omdat naar onze meening de opleiding der doofstommen moet zijn gericht op hun geschiktheid om in de maatschappij te verkeeren en hen door de inwoning, hetzij bij hun ouders of betrekkingen, of wel in daartoe onder ons toezicht aangewezen pleeghuizen op dat verkeer zoo goed mogelijk voor te bereiden.

hn wanneer ik hier spreek van onze meening, dan bedoel ik daarmede die van de deskundigen op dit gebied, waaromtrent onze Directeur, de heer A.F.Fehmers, beter dan ik in staat is ü een en ander mede te deelen.

Doch vooraf zij het mij vergund nog met een enkel wourd te herdenken de mannen, die aan het bestaan onzer Inrichting hebben gearbeid, niet in den tegenwoordigen toestand nu de zaak is gevestigd, doch als grondvesters van onze Inrichting en haar onderwijssysteem.

En dan komen rnjj in de eerste plaats in gedachten: de heer David Hirsch, de onvermoeide strijder voor de

Sluiten