Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedert is het aantal, dat door hen gedood mag worden,

tot 15.000 geslonken.

Toch moet het aantal fok-bullen reeds met 42%

zijn verminderd!

Dit is geenszins toe te schrijven aan den robbenslag op de eilanden zelve, zoodat de maatregelen, die men ten dien opzichte heeft voorgesteld (o. a. algeheele staking van het bedrijf op de eilanden in de eerste jaren) volkomen nutteloos zouden zijn. Ik herhaal met alle competente onderzoekers: Het dooden op zee is alleen de oorzaak hiervan.

Bij herhaling hebben de Vereenigde Staten getracht aan deze zee-strooperij voor goed een einde te maken. In 1886 o. a. werd een aantal Britsche schepen daarvoor opgebracht.

Mede als een gevolg hiervan en tot opklaring van de verschillende .questions", die dientengevolge tusschen de betrokken regeeringen hangende waren, werd in 1893 te Parijs een Internationale Rechtbank gehouden.

Daar werd toen een compromis gevonden, waarbij het jachtseizoen van 1 Mei tot 31 Juli in de Stille Oceaan werd gesloten en de geheele robbenslag te water werd verboden binnen een kring van 60 Engelsche mijlen om de Pribylow-eilanden.

De slechte wijze, waarop echter aan het handhaven dezer maatregelen door andere regeeringen dan die der Vereenigde Staten de hand wordt gehouden, maakt dat zij volstrekt niet aan de verwachting beantwoorden. Getuige het feit, dat, waar de sealstapel in 1874 nog op 4.700.000 en in 1891 nog op circa één millioen dieren becijferd werd, deze nu tot circa 180.000 koppen is ingekrompen. Getuige voorts het aantal jongen, dal op de fokkerijen wordt gevonden, doodgehongerd omdat de

Sluiten