Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blik bozig gehouden worden met een kleine plaatselijke bijdrage tot de Overijsselsehe markcgeschiodcnis. De marken Xotter en Noetsele paalden hier aan elkaar; — toen zo nog gezainenderhandseigendoin en dus onverdeeld waren, gaf' de grensregeling telkens aanleiding tot twist. Wel trachtte men zulks te voorkomen door de grenzen aan te wijzen door duidelijk zichtbare steenen, lakesteenen, en at' en toe men ook de lal-e, d.i. men onderzocht al gaande, of de grensaanwijzing in orde was, maar onrechtmatige verplaatsing of verwijdering bleef voorkomen. En zoo deed in 1545 Otto van Kutonborch, goedsheer in Xotter, getuigen liooren over hetgeen zij wisten van den laaksteen gelegen in die Schaerle, de Scharlerbelt.

Een der getuigen verklaarde gehoord te hebben van zijnen zaligen vader dat _hie gehouwen hadde up evnen steyn, die mijt rooden mosse bewassen was mijt sijnre hylen ' eu dat toen diens .older vader" hem gezegd had: .dat ijs de layeke steyn ijn die Schaerle." Een ander verklaarde, dat hij wel 30 jaar geleden, toen hij een kind van lü a 11 jaar was, .van den steyn gesprongen hadde ende weder up den steyn mijt evnen staene." Het springen op en af, het slaan niet een bijl waren handelingen om de geheugenis te bewaren: liet kwam ook voor, dat men kinderen meenam en ze hij of op een lakesteen bij de ooren trok of op een gevoelig lichaamsdeel klappen gaf, opdat zij de plaats niet zouden vergeten.

Aan de rechterhand geeft intusschen de rook der schoorsteenen van de jutefabrieken van de tinna ter Horst & Co. de ligging van Ifijsxen en aan de linkerhand die van de tricotfahriek van den heer Tilanus (firma Jansen en Tilanus) de ligging van Vriezenneen aan en men nadert langs het pompstation der Waterleidingmaatschappij, die Almelo en Delden van water voorziet, het station IVierden, waarvan ook de Koninklijke Locaalspoorweg Willem III gebruik maakt.

Wierden of Wederden heette vroeger Wedervoert, omdat men hier in vroegere eeuwen, voor liet leggen van den Daarlerdijk in de; 15'le eeuw, hij winterdag van een overzetschuit over

Sluiten