Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verklaringen.

In het debatten- of parlementaire schrift schrijven wij slechts zóóveel, als noodig is om het woord of den volzin te kunnen teruglezen.

Het hangt van de mate van kortheid, welke men wensclit te bereiken, af, of men de in dit leerboek gegeven verkortingen en verkortingsregels meer of minder volledig zal toepassen en deze regels ook meer algemeen tot andere gevallen zal uil breiden.

Ofschoon men moeilijk in 't algemeen een tijdstip kan aangeven, waarop men met de studie van het verkorte schrift kan beginnen, daar dit voor ieder verschillend is, zal men toch goed doen in geen geval eerder tot de beoefening van het debattenschrift over te gaan, vóór men het correspondentieschrift geheel en al beheerscht en vlot — bijv. met een snelheid van 100 lettergrepen per minuut — kan toepassen.

Voor elke paragraaf raadplege men de achtergevoegde tabellen met voorbeelden.

Kerste Aiïleoliiij^.

§ 1, — liet haakje ter verdubbeling van den klinker wordt weggelaten. Dit mag echter niet geschieden:

(i, bij een alleenstaand woord, dat door weglating van het haakje onleesbaar zou worden;

b, in rechts open lettergrepen: zee, vee.

§ 2. — Wij onderscheiden in het debattensehrift vaxl< verkortingen en vrijwillige verkortingen. De eerste zijn verkortingen, zooals wij die in het correspondentieschrift hebben leeren kennen, welke in alh gevallen doorgaan, de laatste worden alleen toegepast, wanneer de duidelijkheid dat toelaat.

Ter vergemakkelijking beginnen wij met de verkortingen voor hulpwerkwoorden, welke vaste verkortingen zijn en die alle, zooals reeds in bet leerboek voor correspondentieschrift is gezegd, op de i-lijn staan.

Sluiten