Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OIV i > 1£ TV I. ï M.

Van wege liet Bureau „Stoi./k-Wkuy'' worden les--en gegeoen in Steil ograpli ie (voor de iïoliandsche en moderne talen) en ïïachinesrhrjjvMi, alsmede in Fraiiscli, .hutselt, Kimeiseh, (»rieksrh en Latijn.

Ifof luid*» • Ten grondslag li-^t \*« •• Stenographit de methode Stolze-Wêry, bekroond te * Berlijn inl891 met de hoogste onderscheiding, in Nederland • Indië het meest in gebruik op Kantoren en behalve gebezigd voor tal van vergaderingen <• .!: In 1 :»<>♦; i:i de provinciale Staten van Noord-Holland. Zuid-Holland, Zeeland en de gein <;..;-nelen van 's-tiir.venhage, Rotterdam, liussum, Weesp. Uouda enz.

Voor Mnchinesc/irijrei) „Wéry's Tienvinger-svsteem (Hlindsehrijven)" voor welke leerwijze de schrijver van hooger hand werd aangewezen 0111 examen af te nemen. In de inrichting worden verschillende machines gebruikt, zoodat men op alle le klasse machines leert wei-ken.

Stenograpliie per cursus en per persoon

Privaatlessen (-■' lessen) 1.50.

aan het Bureau. Machinesclirijven per cursus en per persoon

(18 lessen) i — (Bij meerdere personen reductie). Stenographie per cursus en per persoon

Privaatlessen , . O25 ni0-

aan li nis. Macliiiieseli rijven per cursus en per persoon

(IJS lessen) 1 15.— (Bij meerdere personen reductie.) r Meerdere personen kunnen een curs. vormen

Lurs issi i waarvan de prijs is voor Sti'.nockai'Ii i k f 15.—

aan het Bureau. 1 ■' , ...

, „ „ „ „ machimxhh. ! 10.—

Stunographie Buiten de stad bestaat gelegenheid voor per correspondentie, correspondentielessen. Prijs f7.55 met h ermiddelen. Succes verzekerd.

Herlialingslesseii Voor vervolg-lessen vrage men inlichtingen, Debattensclirift,Sten. hetzij voor lessen aan huis, aan het bureau, voor vreemde talen, of per correspondentie.

I eermiddelen Leermiddelen kosten voor S7</!'«//•"/ i> f 2.55

„ „ „ M<K'h hn nv.'/ . f 1.

De voorwaarden bij alle lessen aan of door Betalin de inrichting te geven zijn bij de eerste

les te voldoen.

Verzuimde lessen. Deze zijn voor rekening van den leerling.

Na het volgen van een cursus Sn xoi.KArun: is men in staat reeds met eenige vaaidigheid alles in stenographie te schrijven eu sieno., .. . graphisch schrift vloeiend te lezen. \*<>or

( sii <i til. ln»t behalen van stenographiediploma's. van

wege de Nederlandsche Stenografen \ ei eeniging Stolze-Wéry uitgereikt, vrage ni- n dan programma aan.

Na afloop der lessen Machineschrij ven wordt Certificaat, na onderzoek van een ingeleverd proefwerk.

Machineschrij ven. ;ils bewijs van bekwaamheid, een Certificaat vanwege het Bureau uitgereikt.

Sluiten