Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Oldambt ons door den dood ontviel maakten velen zich op om hem de laaatste eer te bewijzen. De vergadering van September 1808 besloot een galerij van photografiën van afgestorven en vertrokken leden te verzamelen en op te hangen in onze vergaderzaal.

De le feestelijke vergadering heeft Oldambt gehouden op 17 .luli 1867 en vervolgens wanneer de geest getuigde; ook werden 2 maal diners gehouden te Yeendam, dikwijls wanneer een Hooggeleerde spreker tot ons was overgekomen, de laatste jaren waren zelfs reglementair 2 gezellige vergaderingen ingevoerd. Boven al deze feestelijkheden schitteren de viering van het 2.5-jarig en van het 40-jarig jubileum van Oldambt : op dit laatste heeft mijn ambtsvoorganger een feestrede uitgesproken, keurig van stijl, en rijk aan historische kennis en vol van den humor en geest hem eigen.

Nu staan wij hier, aan het eind van een 50-jarige samenwerking en moeten wij de toekomst in het aangezicht zien. Wat zal die ons brengen? In hoeverre zal zij afwijken van het verleden, in welk opzicht zal zij er mee overeenkomen ?

Onze maatschappij heeft hare wetten gewijzigd. De veranderingen, die het zoo ingewikkeld leven onzer hedendaagsclie beschaving in de laatste helft der l()c eeuw heeft ondergaan, hebben niet nagelaten ook haren stempel te drukken op het voelen en denken van het geheele corps medici : met het veranderde getij zijn de bakens naar behooren verzet en aanstonds zal onze afdeeling ook voor de taak staan om haar Huishoudelijk Reglement geheel in overeenstemming te brengen met de veranderde statuten der maatschappij.

Het lijdt geen twijfel of de toekomst zal ook voor ons gecompliceerder zijn dan het verleden. Welnu, wij zullen ons voornemen, speurende naar den geest der tijden steeds ons aan te passen aan de veranderende omstandigheden : „Het „Les hommes ne manquent jamais aux circonstances" geeft ons

Sluiten