Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatspresident Kruger door de Amsterdamsche Schooljeugd begroet.

t/

i/khh» cn overschoon moment van het bezoek, door den Staatspresident Kruger aan Amsterdam gebracht, was naar ieders getuigenis die liefelijke morgenure, ^ toen daar omstreeks 4000 leerlingen van alle soorten van scholen in de hoofdstad inet meer dan 400 onderwijzers en onderwijzeressen in het I'aleis voor Volksvlijt voor de tribune geschaard stonden om den cerbiedwaardigcn man te begroeten. De gcheelc verdere receptie leverde dien dag niets op, dat met deze echte kinderhuldc te vergelijken was.

En hoe uitmuntend hebben de jongens cn meisjes zich daar gedragen. Met hoeveel geestdrift hebben ze gezongen; met hoeveel begcerigheid geluisterd. We zagen kinderen, wier bewogen gemoed zich uitte in tranen, die hunne oogen vulden. 1 loc ordelijk cn onbegrijpelijk snel waren ze verdwenen, toen ze het saluut hunner ziel hadden gebracht. Voorwaar zij rechtvaardigen het koesteren van de hope, dat uit den boezem van het opkomend geslacht nog het geroep om recht voor de verdrukte Zuid-Afrikaansche natie krachtig zal gehoord worden.

liet had cene niet met onmiddellijk succes gekroonde worsteling gekost om voor het jeugdige volk tijd cn plaats te verkrijgen, om zich door den President te laten hooren. üe hoofdcommissaris van policie, die mede stem had in de

Sluiten