Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

08. Geef voor eon bepaalde school de verdeeling der leerstof aan, wat liet liandteekenen betreft (in ruwe trekken).

69. Hoeveel tijtl zoudt ge voor elke klasse aan liet onderwijs in teekenen willen besteden?

70. Iii alle klassen evenveel tijd?

71. Zult ge ook iets wenschen tu doen aan projectieteekenen? Zoo ja, waarom? In welke klassen?'

72. Wilt ge ook rechtlijnig laten teekenen op de L. ,S.? Is dit teekenen ook door den Wetgever bedoeld ?

73. Zoo go voor dit teekenonderricht zijt, wat zoudt ge er dan alzoo van onderwijzen ?

74. Iloe maakt ge een leerling liet verschil duidelijk tusschen projectie en doorsnede?

7.". Als ge een vrij motief laat teekenen, op welke manier maakt ge dan van „het nieten" gebruik?

/li. Laat ge eerst zien en dan meten of omgekeerd?

17. Waarom moet de cirkel voor de vrij-gebogen lijn worden geteekend?

78. Hoe laat ge een lijn verdeelen in drieën, in vijven, in zevenen?

79. Wai is een loopende versiering? Geef voorbeelden.

80. Wat is een meander? Teeken er een.

81. Teeken uit het hoofd een bladvorm en een paar vaasvormen.

82. Zijn vrij-gebogen lijnen ook volgens constructie te teekenen ?

83. Wat is uw oordeel over motieven, waarvan de helft ot het vierde deel gegeven is?

84. Zijn er ook bezwaren aan liet teekenen van deze voorb. verbonden ?

85. Wat verstaat ge door stileeren?

86. Zult ge tegen leerlingen ook over stileeren spreken?

■s7. Zoo ja, hoe zoudt ge er eenig begrip van geven?

^s. Kunnen alleen bloem- en bladvornien gestileerd worden? «Jeef andere voorbeelden, waarbij van stileeren sprake is.

89. W at is een rozet, een palmet? Teeken er van ieder één.

'•'<>. Wat is een ster? Wat onderscheid is er tusschen een ster en een rozet?

91. Wi uirin teekent men meestal rozetten?

!>2. Hoe denkt ge over bet teekenen van motieven op vergroote schaal?

93. Platen mogen alleen vlakke figuren afbeelden. Waarom geen perspectivische teekeningen ?

94. Wat zijn vlakversieringen ?

Sluiten