Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is echter te twijfelachtig om er iets op te bouwen. Zooveel staat intusschen vast, dat alle hfs. van den Holl. Beka, v/aarvan wij kennis dragen, als jaartal noemen 1342.

1^42 noemt ook het Chronicon Ticlense, geschr. 1450—60 (ed, van Leeuwen, Tr. ad Rh. 17S9 ; II, 339). Hier is het verhaal zeer kort, maar wordt de dagteekening aangegeven ; 15 Maart. Dit zou doen vermoeden, dat schr. de na te melden oorkonde gekend heeft — als deze geen ander jaartal droeg.

Het hs , dat de Kon. Bibl. bezit van Rolevincks Fasciculus temporum, en dat tot 1447 loopt, dus niet ouder kan zijn, zegt bl. 2/ : Anno Domini 1342 contigit de infirmo communicante in Amstelredam id miraculum de venerabili sacramento. Korter kan het niet; en bewezen wordt hier op zijn hoogst bekendheid met den vermeerderden Beka.

Veldenaers vertaling van Rolevinck, met voortzetting tot 1480, dus alweêr niet ouder, en door hemzelf te Utrecht gedrukt, zegt hetzelfde (6) en houdt zich ook aan 't jaar 1442. Hij kende alzoo evenmin de oorkonde.

De Chronica de Hollant, in den tijd van Maximiliaan geschreven (ed. Matth. Anal. 40 uitg. V, p. 557), vertaalt Veldenaer. (7)

De Augustijn, die in 1474 of later te Nuis het Reriun familiarumque Bel^icaruni Chronicum magnum schreet (of uit stukken van oudere schrijvers samenstelde), dat gewoonlijk aangehaald wordt als ntug nu m Cltron bclgicum, en 1654 te Frankfort a/M. is gedrukt, zegt blz. 229: „Sub isto pontifice, „ut nonnulli scriptores tradunt, contigit miraculum in oppido „de Amsterdam circa sacramentum altaris, unde quotidie „miracula et peregrinationes ac vota hactcnus fïunt.quod obpro„lixitatem non persequor " Dus geen enkele bijzonderheid Met pontifex bedoelt hij niet den paus, want die titel werd toen ook nog aan bisschoppen gegeven; maar Jan van Arkel, bisschop van Utrecht 1342 — 1364 Volgens hem kan het wondf r dus in 1442, maar ook wel 22 j iar later gebeurd zijn Vanwaar die

(6) bl. 301 in Boxhorns ullp. (Loid. IOjO bl 73.)

(7) Niot omgekoord. Zie Bolli. v. Zeoburg, Nyh. Bijdr. N. R. VUT,349.

Sluiten