Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Sacrament int vier ende vlam miraculoselijk ongequest ende „geheel geconserveert; het welcke rustende is binnen der „stadt van Amstelredam, ende die plaatse vvert genoemt ter „Heyliger Stede." Het sl)t is: „Ende is gheprent tot Amsstelredam aan de oude sijde in Sinte Annestraat by my Willem Jacobszoon wonende in Engelenburch anno MCCCCCLX VIII den XV dach Junii (in)

Het boekje begint :

Een wonderlic scoon mirakel Cristi met alre waerdicheyt te ontfangen, is billicx niet te verswigen, mer met gantser innicheyt des herten aller menscen te oponbaron.

Het geschiede in 't Graefschap van Holl int in dor stede van Aetnstelredam, in 't Jaer ons Heeren doe men scroef MCCC ende XLV des dinxtdachs voor Palmdach. welcke was don sestienden dach in Marti: dat een siec mensce, begerende te voorsien salicheyt sjjnre sielen, ontboot den priester, ende ontfinc dat heyligo sacrament, cort na Yesper-tyt, ende liieltet in langen tyt na den Sou: en ondergane. Daerna begon die siecke mensce op te geven ende te coron, (17) ende die vrouwen die daer bij waren, ende syns waer namen, aendenckende van den heyligen Sacrament, dat hi ontt'augin haddo, namen dat bi ouergaf in een reyn vat, ende goten 't in een groot vuer. Dat vuer barnde alle die nacht door, in diosolfdo stede, ovormits cranchei' des sieckon menscos. Des anderen daechs omtrent priomtjjt (IS) stanlop uten bedde een van dien vrouwen; ende doo zi haor ionck kiDt gecleet hadde ende sonde haer bedde spreiden, gevooldo si so grote koude door alle hare leden, dat si haor niet mocht onthouden (19), ende al!e haer leden worden rienie (20) overmits dve gro.te coude Hier om haeste si totten viere, om haer te wormen. Ei.de als dat vier ontdaen was, sach si openbaerlc in 't midden der vlammen eene witte hostie uten middon des viers, ende si geheel was sulck danich in torma ende claorlic als si yo (21) gesion haddon in des Priesters handen in don Outaer. Als die vrouwe dit sach, wort si verscrict; ende onvervaert stac si haor hant in die hetten des viers, ende nam die hostie wten midden des viers, to mac-1 geen sericheit voelende van die brant des viors. Mor die hostie, die si uten vier genomen hadde, dion si gevoelde coudt te weson, heeft si geleyt wt

(IC) H t ex. dor Kon. Bibl., zoo van dit work als van do na te noemen succincta enarratio, heb ik door omstandigheden, onafliankol(jk van den bibliothecaris, niet kunnen gebruiken; on moet ri'ti dus verlaten op de aanhaling bij Commelin en Pluym; trouwens ik zie niet in, waarom ik dit niet zou doen.

(17) spuwen. (18) zes uur. (19) 't niet kon uithouden.(20) bovonde. (211 ooit.

Sluiten