Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenspreken. De heer Pluym meent, dat Floris van Boechorst, die even te voren het klooster te Markcrhoofd geplunderd had, de man niet was om voor den pastoor der Oude Kerk bevreesd te zijn. Dit is een bij schrijvers van zijne richting zeer gewone verplaatsing van denkbeelden en toestanden, die eerst uit den strijd tegen de hervorming zijn geboren, naar de middeneeuwen. Thans, na drie honderd jaar leiding in die richting, zijn de s'offelijke belangen der geestelijkheid den ijverigen roomsche even heilig en dierbaar als de gewichtigste leerstukken ; en daar de opleiding der wereldlijke priesters geheel bezorgd wordt door het Genootschap van Jezus, leven zij met dit en met de eigenlijke kloosterlingen in althans uiterlijk volmaakte eendracht. In de veertiende eeuw daarentegen kon hij, die een klooster, vooral in 's vijands land, veertiendeeuwsch-hardhandig aanpakte, minstens op de lijdelijkheid der leeken en de stille goedkeuring der pastoors rekenen. Maar wie de menigte in haar wondergeloof dwarsboomde — de legende van het sacrament van mirakel, te Nieuwervaart (Klundert) in een moeras gevonden, vertelt o a : dat een priester, die op last van den bisschop de echtheid onderzocht, tot straf in razernij verviel, zichzelf in de handrn beet en eindelijk door duivelen werd verscheurd (47) — dit laatste natuurlijk de uitdrukking voor wat de vrome schare gaarne zelf met alle twijfelaars zou hebben gedaan. Voeg hierbij het groot voordeel, dat een wonderdadige hostie den priesters van hare kerk of kapel aanbracht!

Over de bekrachtiging van den bisschop, die nergens woordelijk wordt opgegeven en die dus (moeten wij besluiten^ niemand zelfs in afschrift heeft gezien, kunnen wij zwijgen. (48) Zij zou bovendien alleen bewijzen, dat de bisschop, ook een

(47) Spel van den Sacramente van der Nieuervaert, Hormans t. a. p.

(48) Ik bedoel volstrekt niet do goede trouw van Marius in verdenking to brengen. Hil was een zoon en ijverig dienaar der tegenher vorm i Lig; d. w. z. a'lo mogelijke zaken motsten voor hem zóó zijn, als hot gunstigste was voor wat nu ultramontanisme heet (de naam was toen nog onbekend, maar do zi,ak sinds de stichting der Jezuïe-

Sluiten