Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de reg. hen gaarne zag om 't vertier, dat zij aanbrachten ?

Volgens Opmeer, Historia Martyrum Batavicorum (aangeh. PI. 81) is 't beleg van Amsterdam door Lumey in 1572 opgebroken, tengevolge van een ommegang met het sacrament van mirakel, gehouden op raad van eïn Abcouder boer. Nu is Opmeer een schrijver, gedreven door even duivelachtigen haat tegen de hervorming, als Majunke of de door zijne lasteringen tegen Lodewijk van Nassau berucht geworden „X". Voorts weten wij, dat Lumey 't beleg heeft gestaakt bij gebrek aan geschut; cn aan schepen om den toevoer over de Zuiderzee af te snijden. Maar daarenboven: hadden roomsche stadsregenten in zulke zaken raad van een boer noodig ?

Joost Buyck en zijn aanhang waren zeker meer goed Spaansch of liever goed eigenbelangsch, dan goed roomsch ; maar zij waren toch te Amsterdam en in 't roomsche geloof opgevoed ; wisten zij niet, dat hun stad een wonderdadige hostie bezat? Dat overal, waar zulk ecne of een wonderdadig beel .1 of reliek aanwezig was, hiermede ommegangen werden gehouden tot afwering van rampen ? En naar 't algemeen geloof met goed gevolg ?

De schrijver van de Ofcomst der Ned. beroerten en7, was even partijdig als Opmeer ; en leefde bovendien honderd jaar later. Maar zelfs omtrent zijn eigen tijd was hij slecht ingelicht ; want hij ?egt, dat de haardstede waarin het wonder had plaatsgegrepen, 1624 is afgebroken. Nu zegt het mirakelboekske, dat het altaar op de plaats dier haardstede, is gebouwd ; wat in elk geval bewijst, dat zij in 1518 niet meer bestond. Ik vermeld dien schr. dan ook alleen, om den lezer te doen zien, wat de heer Pluym al niet als getuigenis aanvaardt.

De kussens, nog op 't Begijnhof bewaard, bewijzen alleen dat men aan 't wonder geloofde, toen ze gemaakt werden. En zijn ze, gelijk de hr PI. vermoedt, bij 't bezoek van Maximiliaan gebruikt, dan waren ze toen zeker nog geen honderd jaar oud. De onechtheid der mirakelkist is aangetoond door iemand, die aan het mirakel zelf even vast gelooft als de heer

Sluiten