Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

thans de ongevallenwet aan het referendum i.s onderworpen en door liet verzet der arbeiders zeiven hoogstwaarschijnlijk zal verworpen worden.

Wanneer nu deze Haftpflichtwetten liet doel, de verhouding tusschen werkgever en werkman te verbeteren en te regelen, niet bereikt hebben, zoo is dit hoofdzakelijk hieraan te wijten, dat het quant urn der te vergoeden schadeloosstelling daarin niet voor de bizondere gevallen bepaald was.

De belangen van den arbeider, die in de meeste gevallen de volle door de wet bepaalde schadeloosstelling verlangde, stonden lijnrecht tegenover die des werkgevers, en daarom waren processen niet te vermijden. Om deze redenen is men in Italië bij de wet van 17 Maart 1898, er toe overgegaan de uit te keeren schadeloosstelling wettelijk vast te stellen (art. 74). De Italiaansche en ook Fransche wetgeving zijn van het principe uitgegaan dat slechts een gedeelte der ongevallen aan gebrekkige inrichting der werkplaats of aan nalatigheid van den werkgever is toe te schrijven, terwijl een ander deel volgens de statistieken door een fout of nalatigheid van den werkman te voorschijn geroepen wordt. Daarom wordt niet de geheele schade, maar een door de wet bepaald gedeelte vergoed. Dusdanige regeling zoude voor ons land des te meer reden van bestaan hebben, aangezien de premie door den werkgever alleen en niet tevens door den werkman opgebracht zal worden.

Moeten ook wij derhalve ten minste niet eerst op deze wijze trachten de ongevallenverzekering op te lossen, voordat wij tot Staatsverzekering overgaan , waarvan een terugkeer onmogelijk is.

Immers indien de Regeering in de Memorie van Antwoord p. 19 meent, dat het door haar voorgestelde premiestelsel voornamelijk daarom aan te bevelen is, „dat men het verlaten kan, indien de ervaring er aanleiding toe geeft, zonder daarbij te prejudicieeren" zoo vergist zij zich maar al te zeer. De in Oostenrijk opgedane ervaring, waar alle territoriale kassen een deficit aanwijzen, bewijst juist het tegendeel.

Theoretisch zou het premiestelsel de noodige dekking

Sluiten