Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vigeerende vrije verzekering zooveel doenlijk af te breken en al hare nadoelen aan het lieht te stellen.

Dan zal blijken of het in de Memorie van Toelichting aangevoerd en in de Memorie van Antwoord herhaald argument, dat de vrije bedrijfsvereenigingen of de bestaande assurantie-maatschappijen niet in staat zijn do arbeidersverzekering op te lossen, juist is.

Het zijn overigens juist particuliere vereenigingen, die zich 't eerst het lot van den arbeider aangetrokken hebben, jaren voordat de staat hieraan gedacht heeft. Om van de andere niet te spreken, willen wij voor het oogenblik slechts ééne de Association pour prévenir les accidents de fabrique van de Société Industrielle de Mulhouse aanhalen.

Uit een vergelijkenden staat van haar rapport over de jaren 1890—1891 blijkt*) dat in de Textiel-industrie in gebruik waren:

1.348.473 spindels voor Elzas Lotharingen,

3.344.348 voor het overige deel van Duitschland en dat het aantal ongevallen per 1.000.000 spindels bedroeg: 111 in Duitschland,

37 in Elzas Lotharingen,

d. w. z. 3 maal minder dan in Duitschland, terwijl uit hare statistiek blijkt, dat het aantal ongevallen welke voorzien hadden kunnen worden percentsgewijze steeds verminderd is. Hieruit volgt dat zij door het particulier initiatief bereikt heeft datgene wat de staatsreglementeering alleen nergens heeft kunnen bereiken. Want in Duitschland wordt, luidens de officieele statistiek, hot aantal der kleinere, minder ernstige ongevallen jaarlijks giooter en niettegenstaande alle Unfall Verhütungs Vorschriften van de Berufsgenossenschaften was men slechts in staat de doodelijke en invaliditeits-ongevallen op dezelfde hoogte te houden; dus ook in dit opzicht tegenover de Association de Mulhouse een negatie! resultaat.

Dat overigens zelfs in die landen, waar naast de private verzekeringsmaatschappijen een door den staat in het leven geroepen staatsinstelling voor verzekering bestaat, zooals in

*) Zie vooral pag. 92 —94.

Sluiten