Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bare taak opvatte en volbracht, hoe zij aanviel of werd aangevallen, hare kinderen verstiet of zag uitgaan, hoe zij in de dagen der Bataafsche vrijheid op hare fondamenten wankelde en kraakte in al hare gebinten, inaar door Willem I met prijzenswaardige kordaatheid, zij 't ook eigenmachtig, opnieuw werd gestevigd en geschraagd.

Van beteekenis is de historie harer groote mannen, zoo gij althans met mij die mechanische geschiedbeschouwing verwerpt, waarin voor den invloed der persoonlijkheid geen plaats is. Wordt een mensch gekend uit zijnen tijd, evenzeer wordt een tijdperk ons vertrouwd door de mannen, die het vertegenwoordigen, die óf de zuivere belichaming zijn van wat toen werd gedacht, geloofd en gehoopt, óf, hunnen tijd verre vooruit, heenwijzen naar de toekomst als profeten, over wier aangezichten reeds de glans zich verspreidt van den aanbrekenden dag. Zulke levensbeschrijvingen, opgebouwd uit de werken, de brieven van den held, hebben ook aan de geschiedenis der gereformeerden in ons vaderland groote diensten bewezen. Met trots mag worden gezegd, dat wij een groot aantal uitnemende biografieën rijk zijn: Rogge's Wttenbogaert en Caspar Coolhaes, van Vloten's Paschier de Fijne, Reitsma over Franciscus Junius en van der Tuuk over Johannes Bogerman, Dukei? over Gisbertus Voetius en Sax over Carolus Niëllius, Pijper over Jan Utenhove en Langeraad over Guydo de Bray en een groot aantal

Sluiten