Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertoont zich hier het volksleven in al zijne vertakkingen, en soms treft men in deze oude actaboeken bladzijden aan, die zijn als een paneeltje van Jan Steen ol' Teniers.

Zonder twijfel zal ook de beoefening van het godgeleerd onderwijs voor den student van groote beteekenis zijn. Bij het liooren van deze woorden rijst voor U op de figuur van den hem in nel ij ken geleerde, dr. Ohristjaan Sepi', aan wiens geduldige, zelfverloochenende, scherpzinnige navorsching de geschiedenis des Christendoms in ons land zoo bizonder veel te danken heelt. ') Een van de werken van den betreurden man, aan wien ook bij mij zoovele vriendelijke herinneringen voortleven, een van die boeken, die nog na jaar en dag voor den geschiedvorscher onmisbaar zullen wezen, handelt over het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 1ülle en 17de eeuw.

Het theologisch onderwijs aan universiteiten en illustre scholen was kerkelijk, d. i. stond onder invloed van het dogma. Wel is waar hebben sommigen, b.v. Curatoren dezer hoogeschool, die van den beginne de belangen dei' theologische faculteit zoo uitnemend verzorgd hebben, juist kerkelijke invloeden trachten te weren en eenmaal

1) Zie vooral het levensbericht van Chr. Sepp, door prof. dr. S. Cramer. Over Sepp's wetenschappelijke zelfverloochening aldaar p. 61, de aneedote over Gichtels Theosotia practica. Ook J. Sepp, "Ter gedachtenis".

Sluiten