Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft geschonken, die het twee eeuwen vergeefs had begeerd; dat zij het is, die het Nederlandsche volk den besten, den eenigen waarborg geeft tegen vernieuwde verdeeldheid, tegen vernieuwde heerschappij van het eigenbelang, tegen vernieuwde ontaarding van den partijstrijd. Inderdaad, de vergelijking van het Koninkrijk der Nederlanden met de Republiek der \ ereenigde Provinciën is leerzaam en welsprekend.

Niet om u daaromtrent nieuwe gezichtspunten te openen heb ik tot u gesproken, maar om u te herinneren aan hetgeen het verleden leert. Ons Koningskindje hebben wij begroet met uitbundige vreugde en met warme betuiging van liefde: het was de uiting van de dankbaarheid van gansch een volk, van hoop en vertrouwen in de toekomst.

Ieder Nederlander doet wel met zich rekenschap te geven van den loop onzer staatkundige geschiedenis, om zich te wapenen tegen ongegronde beoordeeling van zijn eigen tijd, en te hoeden voor het verspreiden van onrijpe meeningen onder diegenen, die tot eigen onderzoek buiten staat zijn. Dit te bedenken is allereerst de plicht van de studenten der universiteit, eerlang in velerlei kring misschien de leidslieden. Nooit te vroeg en nooit te vaak kunnen zij het zich inprenten, dat het uitspreken van een oordeel zonder rijpe overweging even gevaarlijk is als onverstandig. En dat vooral, omdat de persoonlijke dienstplicht hun meer dan immer tevoren de gelegenheid geeft door woord en voorbeeld zooveel goed, maar ook zoo onberekenbaar veel kwaad te doen. Slapheid, onverschilligheid, spot van den hooger ontwikkelde zijn gif voor het gemoed van den minder bedeelde, en zwaar is de

Sluiten