Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de genegentheyt der goede ingesetenen, alsmede van de goede qualiteyten van Dom. Guilielmus Hattem, tegenwoordigh proponendt tot Utrecht, in de aldereerste forme beroepen heeft, en beroept mits desen, naar voorgaande gehoudene communicatie met den Weledelen Heer Aelbrecht van Wassenaer, lieer van Alckomade, Dom. Guilielmus Hattem voornaemt tot een ordinaris herder en leeraer op de plaetse van de Oudeweeteringh: omme Godts Heyl. Woordt tweemael des Sondaeghs te prediken, catechismum te verklaeren, mitsgaeders te catechiseeren, de sacramente nae ordre der Gereformeerde Kercke te bedienen, de kerckelycke discipline als nae gewoonte te oeffenen ende voorts al te doen wat een goedt predikandt toestaedt. Versoeckende mits desen den Weledelen Heer, Heer Aelbrecht van Wassenaer, Heer van Alckomade syn weledele believe gunstelyck dese onse beroepinghe met syn Ede. Approbatie te bevestigen, en Dom. Hattem, dat hij dese onse goddelycke beroepinghe involghe. Alles ter eeren Godts, welstandt der kerkcke en vele sielen saligheyt.

Actum in onse classicale vergaderinghe den 8 Maert 1G56.

') Petrus van Eyndthoven,

class. h. t. praeses.

3) C. de Ruyter,

class. h. t. assessor.

s) Everardus Paers,

h. t. scriba.

Deze beroepsbrief is geen slaafsche navolging van een bestaand model. Hij draagt de duidelijke kenteekenen van zijn oorsprong. Al zal de inhoud ongeveer overeenkomen met eiken beroepsbrief, waarin de taak van den dienaar des Woords omschreven wordt, toch sluit hij zich geheel

') Predikant te Woerden, 1653—1673.

a) » » Nieuwveen, 1654—1669.

3) >■ Rijnzaterwoude, 1653—1671 (afgezet).

Sluiten