Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat dan ook de oorzaak zij, liet schijnt rationeel behalve den raad van Passet toe te passen, door maagspoeling de materia peccans te verwijderen, evenals dit bij opium-vergiftiging met vrucht wordt verricht. Meermalen zag ik na een korte spoeling met lauw-warm water intensief braken ophouden, zelfs in enkele gevallen van niet twijfelachtige chloroform-intoxicatie, en ik pas dit middel geregeld toe, zoodra het braken langer dan een dag voortduurt of in hevige mate optreedt; de patienten zijn er meestal dankbaar voor.

White beveelt de maaguitspoeling terstond na elke narkose aan, terwijl de patiënt nog op de operatietafel ligt; volgens zijn ervaring komt dan het postoperatieve braken veel minder voor. Met het oog op het gevaar van slikpneumomie lijkt mi) deze wijze van toepassing bedenkelijk en vele chirurgen zullen na een ingrijpende operatie er voor terugschrikken den lijder nog aan een maagspoeling bloot te stellen.

Het is dikwerf gebruikelijk na de narkose ijspillen enz. te geven tegen het braken; ijs moge den patiënt voor een korte poos verfrisschen, gewoonlijk keert het gevoel van katterigheid in heviger graad terug. Veel beter heb ik mij steeds bevonden, bij absolute onthouding van alle voedsel per os, door toevoer van water door het rectum of onderhuids totdat de chloroformroes volkomen geweken is, en dan voorzichtig kleine hoeveelheden warm water, zoo warm als de lijder het maar eenigzins kan verdragen, toe te dienen; de meeste, te voren ongeloovige patienten worden spoedig bekeerd en weldadig aangedaan door het warme water; blijft na eenige uren bij herhaalde dosis warm water de braakneiging weg, dan kan gevoegelijk met vloeibare voeding worden begonnen.

Wij zijn onzen patienten verplicht het postnarkotisch braken zooveel doenlijk tegen te gaan; voor den geopereerde is het een ware kwelling, het weerstandsvermogen wordt er door verzwakt en collaps in de hand gewerkt, de voedseltoediening wordt er door vertraagd met alle nadeelen daaraan verbonden; menige buikhechting wordt op een zware proef gesteld met de kans op latere buikbreuk.

T)e cardiale vorm der late chloroformvergiftiging.

Hiermede is niet bedoeld de hartzwakte, die bij oude of te

Sluiten