Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Ó-

opgemerkt en ook latere schrijvers maken gewag van dergelijke waarnemingen.

Een bijna zuiver cardiale vorm werd uit Schede's kliniek bekend gemaakt door Förster: Meisje van 4 jaar, repositie van een aangeboren heupontwrichting in narkose van 1 uur; algemeene toestand, ook de urine, daarna zonder afwijkingen. Zes weken later tweede narkose van 50 minuten en vastspijkeren van de beide trochanteren en osteotoinia supracondyl. Volgenden dag apathie, herhaald braken, lichte albuminurie, 2de" dag hartzwakte, braken van zwarte massa's; dood twee dagen°na de narkose onder toenemenden collaps. Lijkopening leverde uitsluitend de voor chloroform aangenomen veranderingen, ook van het hart op.

Ook bij Schede en Wietinu vindt men observaties van den cardialen vorm. In de zelf waargenomen gevallen was de hartzwakte en zelfs duidelijke hartdilatatie aanwezig, gelijk reeds herhaaldelijk beschreven werd.

Als aanhangsel deel ik hier mede, dat ik meermalen thrornbrose en embolie opgeteekend vond, waarbij de toestand van het hart vermoedelijk een rol heeft gespeeld; zoo bij Eisendrath'r reeds medegedeeld geval van dood door longembolie; verder vermeldt Frünkel 't volgende: volkomen gezonde dame wordt bij de verlossing gedurende l1/, uur licht en voor de tangextractie V2 uur diep genarkotiseerd met chloroform. Na 20 dagen dood door longembolie; hart en nieren vertoonden in sterke mate de voor cliloroforin-nawerking gangbare veranderingen. Vervolgens in een mededeeling van Roth: een 51-jarig man ondergaat wegens een coecaalfistel een langdurige operatie in narkose. Na 27 dagen plotseling hartzwakte en dood. Vm lijk¬

opening wordt longembolie gevonden en typische ontaarding van hart en lever.

Evenzoo een der gevallen Heintz (No. VI).

In een mijner waarnemingen (No. IV), een zeker geval van geprotraheerde chloroform-vergiftiging, moet de rijkelijke maagen darm-bloeding hoogstwaarschijnlijk door embolie na thrornbose worden verklaard.

Hoewel bij dergelijke ingewikkelde vragen plaats genoeg overblijft voor andere uitleggingen, wil ik toch de aandacht vestigen op een mogelijken oorzakelijken samenhang.

k

Sluiten