Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bastianelli (Geval I en II) parimetritisch exsudaat.

Fr&nkel ii IV salpingitis.

Marthen periostitis van de kaak.

Mint/, acute appendicitis.

BaLLIN li

LaNDOW ii

Sallèn en Wallis (Geval II) chronische appendicitis.

ii ii I salpingitis.

Förkter ii III appendicitis-absces.

Vorderbrügge n I zeer lichte appendicitis.

Roth (bij Schenk) salpingitis.

Schenk » I salpingitis.

ii II II n

Cohn ' ,,

AmBROSJITS ii

Zaohrikson ?

en in mijn gevallen II en III (benevens een in deze verhandeling niet gepubliceerd geval).

In verreweg de meeste dezer gevallen echter is er van ernstige ettering of sepsis geen sprake; ook uit het ziekteverloop blijkt niets van ernstige operatieve infectie; temperatuursverhooging ontbrak meestal, de wond zonder reactie, geen teekenen van peritonitis enz., zoodat in de meeste mededeelingen uitdrukkelijk vermeld wordt: sepsis uitgesloten.

Inmiddels blijft het veelvuldig samengaan van ontstekingsprocessen en late chloroform-intoxicatie treffend en dringt zich vanzelf de vraag op, of ontstekingsprocessen alleen de voorbeschiktheid verhoogen, dan wel de vermeende chloroformvergiftiging — bij ontstekingsprocessen wel te verstaan — veeleer een uiting van sepsis is geweest.

De bacteriologen en de patholoog-anatomen moeten hier 't beslissend woord spreken, doch de moeilijkheid is grooter dan men oppervlakkig zoude meenen.

Immers ook bij zware sepsis komen degeneratieve veranderingen in hart, nieren en lever voor, die groote gelijkenis bieden met de chloroform-degeneratie; dat deze laatsten inderdaad ook door chloroform worden opgewekt, blijkt afdoende uit de overeenstemming verkregen bij dierproeven en bij de bevindin-

Sluiten