Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den chemicus eene soort ideaal-wereld; immers daar dt, behalve de fundamenteele gaswet, ook

" ' o "

de verbindingswet van Gav-Lt'ss.vc en Vox Humhoi.dt: — eene wet, die voor de chemie van zóó overwegend belang is, dat het zelfs wel mogelijk zou zijn, om ook zonder de veraanschouwelijkende beelden der atoomhvpothese, uit hiiar alleen het geheele begrip der ae(|uivalent- en molekuul-gewichten af te leiden, gelijk Ostwai.u ter gelegener plaatse heeft aangegeven. Het is dan ook geen wonder, dat men zicli met ijver op de studie der gasreaktie's en gasevenwichten heeft toegelegd, waarbij dan nog de bijzondere omstandigheid komt, dat er onder die gasreaktie's vele zijn, welke uiterst belangrijke technische toepassingen vinden.

Tn dit opzicht behoef ik slechts te wijzen op de technische ehloorbereiding volgens Deacox, liet hoog-ovenprocédé, de voor den landbouw zoo hoogst gewichtige salpeterzuursynthese uit de stikstof en zuurstof der lucht, op de watergasbereiding, en zoo vele andere.

Zegevierend heeft ook de mechanische warmteleer op dit gebied haren intocht gedaan, en der kinetische theorie de behulpzame hand geboden, om tot scherpe omschrijving der gasevenwichten te geraken. Vooral, nadat Vvx 't Hoef geleerd had. om de chemische „affiniteit" der reaktie te meten door den maximaal te winnen uitwendigen arbeid der chemische krachten, voor 't geval dat

Sluiten