Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

E. vond er weinig nieuws in en had al jaren in dien geest eewerkt. Nog anderen stalden hun waren uit, alsof deze zicht-

Ö O

bare uitkomsten, de gemaakte teekeningen en prentjes, een beeld geven van de innerlijke waarde van het onderwijs. Menschen, die zich hadden schuldig gemaakt aan 't ontwerpen van vroeger hoog geroemde wandplaten en andere teekenmodellen (al werd hun den roem — bij wijze van doekje voor 't bloeden ? — niet ontzegd) zagen kalmpjes aan, dat hun kinderen koelbloedig vermoord werden, zonder een hand tot hun redding uit te steken.

Schaamden zij zich over het vaderschap ?

Het principiëele van de zaak, waarop het m. i. juist aankwam, vond echter geen bestrijding. Aanvaardde men het beginsel ? Ik geloof het vooralsnog niet!

Blijkbaar ging het velen der aanwezigen als mij en gaf men gehoor aan den wensch door den heer Ros geuit: „Moge het gesprokene er toe leiden, dat ieder uwer, thuiskomende, eens kalm de zaak gaat overdenken." Inderdaad een verstandig woord !

Om tot een goede beoordeeling van de innerlijke waarde van 't nieuwe product te komen, dient een behoorlijke analyse gemaakt, punt voor punt, getoetst aan het doel van het teekenonderwijs aan de L. S. Hiervoor is noodig tijd, om de zaak kalm te overdenken, meer tijd en ernstiger studie dan men staande de vergadering van zoo'n onderwerp kan maken.

Onaangenaam gestemd, onvoldaan, keerde ik huiswaarts. Had ik dan zooveel jaren als een uil in 't nachtelijk duister rondgedwaald, mijn leerlingen 25 jaren lang zitten vervelen met wandplaten en wat dies meer zij, zooals ik hoorde, (al betrof het mij niet persoonlijk) zonder daarvan ooit iets te merken; had ik mij, nu ook voor hen het nieuwe licht scheen, niet in 't oog van honderden oud-leerlingen, nu gevestigde onderwijzers — velen teekenonderwijzers zelfs — belachelijk gemaakt, door jaar in jaar uit met kracht en klem het goed recht van den meet-

Sluiten