Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

langer hoe meer tot de meetkunst, verloochent het traditioneele plantaardig ornament en, waar plantaardig ornament wordt toegepast, daar is het steeds streng gestijleerd nooit naturalistisch opgevat. De nieuwe richting daarentegen, verwerpt, zooals wij reeds zeiden, den meetkunstigen grondslag van het teekenonderwijs, wendt zich tot de natuur en stelt deze voor op een wijze, zooals zij in de gebruikskunst nooit toepassing vindt.

2e. dat kleur geheel ondergeschikt blijft aan vorm. Wel treedt kleur en kleurenharmonie in den tegenwoordigen tijd mede op als een belangrijke factor in de kunst in 't dagelijksch leven, maar nooit is daarbij sprake van kleurreproductie, of van het weergeven van kleurimpressies naar de natuur. Intusschen blijft vorm toch altijd hoofdzaak en overheerscht deze in de toegepaste kunst geheel de kleur, terwijl de laatste slechts dienst doet als aanvulling. Alleen in de vrije, impressionistische kunst overheerscht de kleur en wordt met den vorm wel eens wat de hand gelicht. De nieuwe richting „zoekt de natuur", reproduceert kleur-impressies naar de natuur, en maakt zelfs den vorm aan de kleur ondergeschikt, volgt dus geheel de impressionistische richting in de vrije schilderkunst, met voorbijzien van de eischen, die de kunst in 't dagelijksch leven stelt;

3e. dat het accuraat teekenen van den vorm nooit vervangen worde door een schetsmatige, vluchtige, impressionistische behandeling, zooals de nieuwe richting wil (accuraat teekenen is wel mooi, maar geen hoofdzaak, zegt de heer Perk in: „Het nieuwe Teekenonderwijs in de praktijk").

4e. dat het teekenen van strenge sierlijke vormen, die het gevoel voor lijn ontwikkelen, niet worde opgeofferd aan het teekenen van natuurvormen, van levensvormen, die in de kunst in 't dagelijksch leven zelden of nooit toepassing vinden.

De nieuwe richting is wars van alle navolging.

„Men brenge het kind tot de natuur", het onderwijs moet er

Sluiten