Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mijne Heeren Curatoren, Hoogleeraren, Doctoren, Studenten aan deze Universiteit f.n voorts Gij allen die door Uwf.

tegenwoordigheid tf. dezer plaatse toont belang te stellen in den 272sten gedenkdag van de oprichting onzer Hoogeschool;

Zeer gewaardeerde Toehoorders!

Er bestaat tegenwoordig een zeer algemeene belangstelling voor de natuurkunde. Gedeeltelijk is dat toe te schrijven aan eenige verrassende ontdekkingen, die elkaar in de laatste jaren snel hebben opgevolgd en bijna terstond konden worden omgewerkt tot waardevolle geschenken aan de samenleving. Behoef ik te herinneren aan X-stralen, radiotherapie, electrische golven, draadlooze telegrafie, verwezenlijking van zeer hooge en zeer lage temperaturen en wat niet al meer? Trouwens, ook in andere takken van wetenschap werden schitterende ontdekkingen gedaan, van groote waarde voor de menschheid. De onmiskenbare aantrekkingskracht die in liet bijzonder de physische problemen van onze dagen uitoefenen in wijden kring, moet dan ook meer nog in wijsgeerige dan in praktische neigingen worden gezocht. Wat in de natuurkunde, bij het gadeslaan van hare jongste vorderingen, hoofdzakelijk onweerstaanbaar boeit, dat is de snelle groei van zekere nieuwe denkbeelden, voerende tot een beginsel dat in algemeenheid gaat wedijveren met de wet van het behoud van arbeidsvermogen. Ik bedoel de opvatting, dat

Sluiten