Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

electronen, deels door absorptie van straling, komende uit de omgeving. In ieder geval blijkt uit deze beschouwing dat door het stralingsproces zeer veel energie wordt overgebracht, ook als wij het vergelijken met de hoeveelheid, die een electron op zijn hoogst zou kunnen verplaatsen door convectie. Want zijn electrostatische energie is 5 X 10~7 erg, dus zelfs indien zijn snelheid de lichtsnelheid nabij kwam — zooals het geval is met sommige der /3-deeltjes van het radium—zou de som van de medegevoerde electrische en magnetische energie nog maar ongeveer 400-maal grooter zijn dan het arbeidsvermogen dat het electron in den vorm van geel licht per seconde uitstraalt als zijn trilbevveging onderhouden wordt.

Tegenover het verlies aan energie door uitstraling staat winst door absorptie. Een lichaam dat meer licht- of warmtestralen absorbeert dan uitzendt, stijgt in temperatuur, d. w. z. de gemiddelde energie der warmtebeweging zijner moleculen blijkt grooter te worden.

Wij zijn aan die uitspraak gewoon; maar uit het oogpunt van de electronentheorie eischt het toch wel eenige nadere toelichting hoe het komt, dat de periodieke wisselingen der electrische en magnetische krachten die den lichtstraal uitmaken, in staat zijn, het translatorisch arbeidsvermogen van geheele moleculen te doen toenemen. Beproeven wij, ons een voorstelling van dat proces te vormen.

Absorptie van licht vindt slechts plaats onder zekere voorwaarden. Immers doorschijnende lichamen houden sommige stralensoorten in het geheel niet tegen. Een voorwaarde nu kan hierin gelegen zijn, dat er vele vrije electronen in het lichaam voorkomen, zooals in metalen. Uit geval is door Lorentz wiskundig behandeld. Een andere

Sluiten