Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

herinnerde, — toch wordt eigenlijk voortdurend onveranderd herhaald wat 14 jaar geleden vernomen werd. Zoodat,

viel voor in Manchester, waar ongeveer 4000 timmerlieden een gewijzigde arbeidsduurregeling in de wintermaanden wisten te verkrijgen, welke, over het geheele jaar berekend, hun werktijd met ongeveer 1 uur per week verkort."

Voor 1905 luidden de berichten gunstiger. Zoo gaf genoemd orgaan 25 Jan. 1906 (ie bl.), met het opschrift: Loon en werktijd in Engeland, dit overzicht:

»De Londensche Labour Gazette van Januari bevat reeds een voorloopig overzicht van de wijzigingen in loon en werktijd welke gedurende 1905 aan den Board of Trade bekend werden. Het blijkt dat in de meeste vakken ook in het afgeloopen jaar de loondalingen grooter waren dan de loonstijgingen. Doch het tweede halfjaar afzonderlijk beschouwend schijnt, met uitzondering van de mijnen en de bouwvakken in deze nu reeds sedert 1900 aanhoudende beweging een keer gekomen te zijn.

«Ziehier de eindcijfers, waarin niet begrepen zijn de loonen in den landbouw, de scheepvaart, spoorwegen, politie en die der werklieden in 's rijks dienst.

Aantal werklieden Eindresultaat der bekend

bij loonsverandering geworden loonsverande-

betrokken ringen, v/h totale weekloon.

Stijging Daling.

'896 598,865 26,152 pd. st. — pd. st.

l897 582,333 30,404 -

'898 1,010,057 80,572 —

i899 1,165.478 89,8-6 —

'9°° 1,110,031 206,772 —

'901 907,199 — 77,902

'9°2 883,191 _ 72,865

'903 892,922 — 38,557

'904 799,954 — 34,278

'9°5 571.865 — 8,029

Totaal 1896-05 _ 433,806 236,531

«1- i_i* j__ 1 ....

»van ae 571,065 werklieden wier loon in 1905, voor zooveel bekend, gewijzigd werd, kregen bijna 204.000 loonsverhooging ten bedrage van £ 10,000 per week, en 248,000 loonsverlaging met 18,000 per week. terwijl bij 120,000 arbeiders het loon op en neer ging doch bij het einde des jaars noch gestegen, noch gedaald bleek. Het eindresultaat over de geheele 10 jaar is, ondanks de ongunstige jaren 1901—05 nog steeds een stijging van het weekloon met ongeveer £ 197,000.

Sluiten