Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook wijst Lefort op den vooruitgang in den weg van vrijheid verkregen. Men had, merkt hij op1), in 1855 zeker niet gedacht, dat de 866.000 spaarbankboekjes van toen zouden worden de 7.524.411 van 1900. Men zoude niet geloofd hebben, dat de 534.000 leden, die in 1860 tot de onderlinge hulpvereenigingen behoorden, bijna 37„ millioen in 1900 zouden zijn.

I11 Zwitserland werd 20 Mei 1900 de gedwongen ongevallenen ziekteverzekering bij volksstemming met groote meerderheid verworpen om den dwang, waarvan men te minder wilde weten, wijl de verzekering door particuliere kassen reeds een goed eind op weg was. En thans wordt in de onlangs verschenen aflevering van ZACHER's werk, die aan Zwitserland gewijd is ~), verklaard, dat blijkens de laatste ervaringen de ziekteverzekering in den jongsten tijd ook daar belangrijken voortgang heeft gemaakt.

Omtrent Engeland, waar de ziekteverzekering zich langs den weg van particulier initiatief zoo krachtig ontwikkeld heeft, dat op verzekeringsdwang door weinigen kans wordt gezien, erkende Henry W. Wolff in de aflevering van ditzelfde werk, die in 1905 het licht zag % dat de vrijwillige verzekering voor den ouden dag zich niet onbeduidend uitbreidt.

Hierboven gaf ik reeds enkele cijfers, die konden doen zien, dat het waarlijk voor de werklieden zoo moeilijk niet is om zich door zelfwerkzaamheid althans zooveel te verschaffen, als staatswetten beloven. Met eene storting van 20 cents per week van het 18de tot het 50ste jaar kan men zich eene jaarlijksche uitkeering verzekeren op 65-jarigen leeftijd van f 227.76, of ruim f 4.

') T. a. p., dl. II bl. 530.

2) Afl. XI a (1908), bewerkt door Dr. Gutknecht, bl. 11.

3) Afl. Va, bl. 51.

Sluiten