Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hun zelfzuchtig, weelderig leven, de anderen met de verdediging van hun ongeloof. Zelfs mevr. Besant, de welsprekende pleitbezorgster van de theosophie, voelt zich teleurgesteld in hare Indische wijsgeeren en agnostieken en is eerlijk genoeg, om toe te geven, dat slechts de Christenen helpen. Het Britsche gouvernement doet veel voor de smart en pijn van Indiës millioenen, al is dit nog weinig, gerekend naar den ontzaglijken nood van zoo groot land. Ook behandelen de gouvernementsdoktoren hunne patiënten goed. Maar zij hebben een te uitgebraden werkkring (een centraal-hospitaal en 10—15 poliklinieken in den omtrek), om te kunnen doen wat hun is opgelegd. Bovendien willen de inlanders niet van de gouvernementshospitalen weten öf van wege de ruwheid der inlandsche assistenten öf omdat zij denken, dat dezen de medicijnen verdunnen, ten einde het achterwege gehoudene in hun eigen belang te verkoopen. Daarom prefereert het volk den missionairen arts boven een gouvernements-dokter, zelfs een niet als dokter gediplomeerden zendeling. De zwaarste taak, om tegemoet te komen aan het kranke Indië, rust dus vooral op de M. Z.

In China is het met de dokters (wij denken hier niet aan kwakzalvers) niet beter dan in Indië. Wel zijn enkele hunner methoden van behandeling oordeelkundig, maar daar is nog veel grooter onkunde bij hen. Dat is niet vreemd, daar zij geen mannen van eenige studie zijn. Evenmin is er een examen noodig, om dokter te kunnen worden. Vele Chineesche dokters zijn mannen, die niet geslaagd zijn in hunne literarische examens, of ongelukkig geweest zijn in zaken. Er zijn er echter ook genoeg, wier vader of grootvader reeds dokter is geweest en dezen worden het hoogst geacht, omdat zij over één of twee receptenboeken beschikken.

Hoe wordt men nu dokter? Men schrijft op zekeren dag aan zijne vrienden en buren: ,Ik ben dokter" en men is het. Het diploma is dan het meer of minder mooie uithangbord, hetwelk den menschen verkondigt, dat „uit- en inwendige ziekten" genezen worden door den eigenaar.

Sluiten