Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een tijdlang waagt niemand het, zijn huis te betreden. Eindelijk wint hij en wederom is de weg gebaand voor een hospitaal.

Is het hospitaal gereed, zijn er enkele Europeesche krachten bij gekomen, dan moet weer verderop een M. Z. worden gesticht, totdat ook hier weer een hospitaal staat of iets, dat er op lijkt. Dan gaat het weer verder, altijd dieper in het land, waar heidendom en Mohammedanisme hunne sterkste bolwerken hebben. Zoo ontstaan daar vooral, waar men het zwaarste verzet en den bittersten tegenstand verwacht, ketens van zendingsposten, die steeds langer worden. Deze posten steunen elkaar ook krachtig.

Daar zijn zeer schoone hospitalen, rijk voorzien van het beste, dat op medisch gebied te verkrijgen is, maar daar zijn er ook, die met heel wat minder zich moeten tevreden stellen, wat dan aangevuld wordt met de toewijding en de groote krachtsinspanning van den missionairen arts en zijne helpers of helpsters.

De medische arbeiders en arbeidsters op de zendingsposten zijn vaak niet vele. Het is niet zeldzaam, dat er hoogstens 2 of 3 zijn, kinderen van het blanke menschenras. Zij worden echter spoedig versterkt door bedienaren des Woords.

Doet de M. Z. geen pioniersdienst, maar komt zij een station, waar reeds de bediening des Woords is, versterken, dan is van zelf het arbeidsveld dadelijk uitgebreider, doch niet gemakkelijker. Aan het hospitaal komt spoediger behoefte en het verrijst ook eerder.

In de hospitalen heeft de missionaire dienaar des Woords of een inlandsche catecheet vrijen toegang, om allen het Evangelie te brengen. Daar worden ook morgen- en avond-godsdienstoefeningen gehouden. De patiënten, die daartoe in staat zijn, worden ter kerke genoodigd, maar niet gedwongen. De wanden van het ziekenhuis zijn met teksten en bijbelsche platen behangen, die wijzen op Jezus.

Intusschen waarschuwen ons de missionaire artsen telkens, om het oosten niet met het westen te vergelijken, wanneer men zich een voorstelling van een hospitaal aldaar wil maken. Van een

Sluiten