Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij hem. Alles moet de missionaire arts vermogen. Dooden worden aan zijne voeten gelegd, opdat hij ze levend make, blinden worden tot hem geleid, opdat hij ze ziende make. Melaatschen roepen van verre om genezing.

Langzamerhand worden alle woningen voor hem geopend. Zelfs is het in Indië gebeurd, dat zoowel mannelijke als vrouwelijke artsen bij vorsten en aanzienlijke Brahmanen, alsmede bij hunne echtgenooten, zijn gehaald met muziek en ontplooide vanen.

Het aantal zendingshospitalen is thans 405; dat der poliklinieken 900, bediend door 780 missionaire artsen, onder welke 238 vrouwelijke miss. artsen, welke bijna allen Amerikanen en Britten zijn. Duitschland heeft 17 miss. artsen op het zendingsterrein en Nederland onder welke één vrouwelijke.

De M. Z., in 1841 klein begonnen en lang klein gebleven, heeft zich sinds het jaar 1869 met groote snelheid ontwikkeld, maar niet naar evenredigheid van den nood. Sinds 1895 tot nu toe is er weer een nieuwe aanwas in het werk der M. Z. gekomen. Alleen in Voor-lndië kwam het in dezen tijd van 140 tot 281 miss. artsen, waarvan 58 % vrouwen; het aantal hospitalen klom van 32 tot 90 en het aantal poliklinieken tot 212, van welke meer dan V* in Pandschab. Toch blijft de klacht: „Wat zijn deze onder zoovele?" Daar zijn groote streken, waarin geen M. Z. gevonden wordt. Hoe het hiermee staat, kan eenigszins beoordeeld worden als wij de volgende opmerking van Dr. Med. Hermann Feldmann J) overwegen: „Afrika heeft bij eene bevolking van 135.000.000 menschen slechts 75 miss. artsen; voegt men hierbij het viervoudige aan andere praktiseerende artsen en regeeringsartsen, dan krijgen wij 400 artsen op het geheele werelddeel. Naar dezen maatstaf zou Berlijn slechts 11 artsen moeten hebben (en Amsterdam 3.)

China heeft met zijn 350.000.000 inwoners 241 miss. artsen, (d. i. één op ll/2 millioen), dat is eene verhouding, waarnaar Schotland slechts 3 artsen (Nederland 4) zou moeten hebben. Barma heeft bij eene bevolking van 7.500.000 zielen 9 miss.

J) Die arztliche Mission le j. Ie Hfst. bl. 16.

Sluiten