Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smokkelen. Daar deze handel voordeelig bleek, werd hij overgenomen door de vertegenwoordigers der O.-I. Compagnie, die hem tot een monopolie maakten. De directeuren in het vaderland weigerden eiken openbaren steun aan deze onderneming, daar het „beneden de waardigheid der Compagnie" was, te handelen in een smokkelartikel, maar zij waren in het geheim niet afkeerig van zulk een middel, om geld te verdienen. Mits de Compagnie niet aan schande blootgesteld werd, was hun het zoete winstje aangenaam. De toenmalige gouverneur Warren Hastings schreef eens, dat „opium niet noodzakelijk was voor het leven, maar een verderfelijk weeldeartikel, dat niet moest toegelaten worden, behalve in den handel met vreemden", en daarmee maakte Engeland zich af van de verantwoordelijkheid inzake den smokkelhandel.

Intusschen bleef China's keizer weigeren den opium-invoer te wettigen. En toen Lord Palmerston daarop antwoordde, dat die wettiging een financieel belang was, hernam daarop de heidensche monarch: „Ik kan den smokkelhandel in opium niet weren, maar ik wil geene revenuen van de ondeugd en het ongeluk mijns volks". De smokkelhandel nam jaarlijks toe.

In twee Engelsch-Chineesche oorlogen die van 1839—1842 en die van 1856—1858 is China ten slotte gedwongen den opium-invoer te legitimeeren.

Eerst in het jaar 1906, bij het optreden van het liberale ministerie, hetwelk in plaats van dat van Balfours kwam, is de Britsche natie met het oog op dezen handel in 's lands vergaderzaal krachtig wakker geschud door John Morley en heeft het ministerie met de woorden van dezen afgevaardigde instemming betuigd. Doch daarbij is het in Engeland vooralsnog gebleven. China echter tast verder door. De onderkoning van Tsili en andere aanzienlijke Chineesche ambtenaren hebben aan het Chineesche ministerie van buitenlandsche zaken getelegrafeerd, om met Engeland te onderhandelen over den opium-invoer en het Eng. ministerie heeft geantwoord, dit te zullen doen. Intusschen is in afwachting van den uitslag

Sluiten